Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Det var glædeligt at se et pænt fremmøde til den årlige generalforsamling. Også adskillige af juniorerne var mødt op, det er et godt signal. Bent Christensen blev valgt til dirigent og indledte med at konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet.

Beretningen

Knud takkede først de mange engagerede medlemmer, der tilsammen fik klubben til at fungere. Hvis vi løfter i flok, kan vi klare hvad som helst.
Årets turneringer blev gennemgået og de øverste nævnt nok en gang. Også holdturneringen, hvor vi rykkede op efter to spændende omkampe. Desuden omtalte han Vestvoldturneringen arrangeret af Brøndby i foråret, den netop spillede match mod Hvidovre samt Sjællandsmesterskabet, hvor Rune og Henrik havde klaret sig godt.
At medlemstallet i DSU er faldet fra 10.000 til 7.000 har heldigvis ikke påvirket Rødovre Skakklub. vi har fortsat omkring de 70 medlemmer.
Til sidst nævnte formanden, at Rudolf Kuniss var blevet udnævnt til æresmedlem, 90 år gammel og stadig aktiv.
Beretningen blev godkendt.


Regnskabet

Bjarne præsenterede sit første regnskab (se andetsteds i bladet). "Jeg troede det var nemt!" Det var bl.a. afregning af husleje, der gav anledning til denne bemærkning. Årets regnskab omfatter 16 måneders husleje, heraf 4 måneder (apr-juli 1999) fra gl. regnskabsår. De to sidste måneder (juni-juli 2000) er skønnede tal, således at regnskabet nu viser et reelt resultat pr. 1. august.
Knud (KH) bemærkede, at det så voldsomt ud, men da de 4 måneders husleje vedrørte gammelt år, så var der pt. ingen grund til at forhandle på ny med Foreningshuset. Leif Clausen (LC) spurgte, hvor langt ned kassebeholdningen skulle være, før dette skete, men fik ikke et konkret svar. Bjarne (BR) fortalte, at KSU var ved at gå over til halvårlig afregning forud. Endvidere, at dette gjorde det endnu mere nødvendigt end tidligere at følge op på restancer. LC spurgte, om klubbens regnskab egentlig ikke burde følge kalenderåret. BR svarede, at det ville kræve en vedtægtsændring, men at han i øvrigt fandt det nuværende system passende. Det var også det generelle synspunkt.
Bent Kølvig (BK) spurgte om der ikke var udgifter til klubbens hjemmeside. Bjørn Enemark (BE) svarede, at han havde stillet sin private hjemmesideplads til rådighed for klubben, og at det ikke betød væsentlige udgifter. BK fortsatte med at spørge, om vi betaltehusleje i sommerferien (KH: Ja), og derefter om vi ikke burde holde åbent i denne periode. Knud forklarede, at sommerlukning havde været sædvane i mange år, men at en ændring var mulig, hvis det var et ønske. De interesserede måtte så selv arrangere åbne- og lukkevagter. En efterfølgende diskussion viste tilslutning til ideen.
Også årets underskud og huslejens størrelse blev diskuteret. Per Kühlmann (PK) fortalte, at betaler højere husleje end forudsat fra starten. Dette sammenholdt med faldende huslejetilskud giver problemerne. Også muligheden for udflytning til skoler eller Rødovrehallen blev taget op.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Ingen

Indkomne forslag:

Valg

Der var genvalg over hele linien:
formand: Knud, kassereren var ikke på valg, bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Enemark, Claus Larsen og Klaus Mortensen, (øvrige: Jan Nielsen og Per Kühlmann var ikke på valg), bestyrelsessuppleanter: Flemming Bruun og Morten Olsen, revisor: Michael Rosenby (Torben O. Madsen var ikke på valg), revisorsuppleant: Flemming Bruun

Eventuelt

Knud annoncerede et arrangement fra Amager Skakforening og juniorskak-arrangementer.
Mogens Jeberg efterlyste "muskler" til et arrangement i Rødovre Centrum den 5. november, hvor Jens Akhøj (?) skulle spille på det store bræt. Ole Lindberg (OL) og Johan Petersen tilbød at assistere.
Diskussionen om sommeråbent blev taget op igen.
LC foreslog fodboldpoints, 1 point for remis, 3 for vundet. BK mente, at det ikke gjorde den store forskel. LC foreslog at prøve, men der var ikke større interesse. Morten Olsen (MO) spurgte om en sådan ændring ville påvirke ratingsystemet pga. ændret opnået/forventet score. BE afviste, i dag beregnes rating kamp for kamp og ./- opgøres løbende på hjemmesiden. KH mente ikke, at der var mange "remispølser" i klubben.
BK talte om aktiviteter, som hørte til eller burde høre til i en skakklub: holdkampe, turneringer, lynskak, men også snak om skak, diskussionsklub, undervisning, analyse af åbninger. Han talte også om en speciel skakklub for 40 år siden, som Jens Enevoldsen havde stået for og som havde haft disse elementer.
Flere var interesseret, LC fortalte om et simultan-arrangement i Nykøbing Skakklub, hvor mesteren indledningsvis viste et (tabs-)parti og på et tidspunkt stoppede op: Hvad nu?
OL støttede også BK's tanke om undervisning og diskussioner, det kan være en oplevelse, som at se ind i en anden verden.
Rasmus Madsen foreslog at starte under næste holdkamp og Phillip Wolf støttede ham. Torben Madsen savnede undervisning og støttede dette forslag.
Kun Knud var forbeholden: alle synes at det er en god ide, mange lover at komme, men ...
BK ville gerne have, at det var frivilligt, og at undervisning og diskussionsoplæg mv. kunne gå på omgang. Dette støttede MO.
Da dirigenten gjorde klar til at afslutte, sagde BK: Vil det sige, at vi ikke er med på fredag (kulturnatten)? KH svarede, at vi var med sidste år ved arrangementet med Carsten Høi, men ikke havde nogen aftaler for i år.
BK annoncerede til sidst en skakbod lørdag eftermiddag (2. september) på Hendriksholms Skole.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Bjørn