Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Tirsdag 21. august afholdtes generalforsamling med kun 10 fremmødte.
Mogens Jeberg valgtes til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gav straks ordet til Knud.

Formandens beretning

Knud indledte med at takke de mange - rigtigt mange - der løfter i flok. "Det store engagement, som denne flok udviser nu på femte år, er efter min opfattelse rygraden i Rødovre Skakklub."
Derefter fulgte en gennemgang af årets klub- og holdturneringer og resultater af disse. En særlig omtale fik simultanmatchen i foråret mod Erling Mortensen.
Desuden omtalte han, at dronning Margrethe fredag 14. september ville komme til Rødovre og besøge centeret. Og at centerledelsen ønskede at vise det store skakspil i aktion. (se referat andetsteds i bladet).
Mogens Jeberg fulgte op ved at fortælle om arrangementet.
Knud sluttede med at glæde sig over, at vi igen i år har kunnet holde medlemstallet, på trods af det stadigt faldende tal i Dansk Skak Union, fra 10.000 til 6.000 på nogle få år. Vi har derimod været heldige at få mere tilgang end frafald.

Regnskabet

Kasserer Bjarne Røhder (BRø) havde ikke kunne få fat på revisorerne, så han fremlagde et ikke-revideret regnskab!
Han foreslog at generalforsamlingen godkendte det med forbehold for revisorernes accept.
Derefter gennemgik han regnskabet. Der havde været en kontingenttilbagegang på ca. 2000 kr., svarende til ca. 4 medlemmer. Det øvrige var for det meste faste udgifter. Alt i alt udviste regnskabet et underskud på 2.600 kr.
Leif Clausen mente, at der burde laves et budget og fik en del tilslutning.
Ernst Hansen (EH) spurgte, hvor længe man kunne holde det nuværende kontingent med et sådant underskud. BRø medgav, at det gik den gale vej. Yderligere var tilskuddet fra kommunen faldende, fordi der var færre under 25.
Anders Hørby (AH) mente, at man i stedet kunne sætte præmierne ned.
Det var der dog ikke stemning for, det har været en tradition at turneringsindskud og præmier fulgtes nogenlunde ad.
EH, Bjørn Enemark (BE) m.fl. mente, at vi burde sigte mod at have en kassebeholdning på 10-12.000 kr.
KH greb ind og sagde, at bestyrelsen ville overveje en kontingentforhøjelse.
Herefter fulgte en diskussion om lokaliteterne sat i forhold til prisen.
BRø oplyste, at vi havde tidligere fået større tilskud end vi var berettiget til, det er nu ændret. Til næste år vil underskuddet være endnu større.Hermed rykker en kontingentforhøjelse nærmere og flere støttede tanken om et budget.
Regnskabet blev godkendt under forbehold for revisorernes accept.

Indkomne forslag

Ingen

Valg

Trods det ikke reviderede regnskab og underskuddet blev Bjarne Røhder genvalgt som kasserer.
Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Per Kühlmann (genvalg), Jan Nielsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Jørgen Trærup. Til sidst valgtes Leif Clausen i stedet for Claus Larsen, der har forladt klubben.
Bestyrelsen består nu af Knud Hornhaver, Bjarne Røhder, Bjørn Enemark, Per Kühlmann, Klaus Mortensen, Jørgen Trærup og Leif Clausen.
Som suppleanter valgtes Morten Olsen (genvalg) og Jan Nielsen (i stedet for Flemming Bruun).
Som revisor genvalgtes Torben Madsen. (Michael Rosenby var ikke på valg). Som suppleant genvalgtes Flemming Bruun.

Eventuelt

EH sagde at Rødovre var en hyggelig klub, videreført i Ejlerts ånd, men at han gerne ville videre og få klubben placeret på Danmarkskortet. Han ville derfor foreslå at klubben afholdt en koordineret turnering i stedet for det nuværende åbne Rødovre-mesterskab.
Han satte også spørgsmålstegn ved klubbens ratingtal, mente at de generelt lå 300 points for højt.
Bjørn Rasmussen (BRa) mente, at det passede nogenlunde.
Har vi en turneringsleder? Kan vi klare det? Er vi interesseret?
KH sagde (det var vist en programerklæring), at alle initiativer var gode, hvis nogen ville tage sig af dem!
BRa spurgte, om vi havde et turneringsudvalg. Mikkel Olsen er klubbens eneste uddannede turneringsleder.
EH fortalte, at han spillede med i en turnering i Herlev og at arrangementet ikke krævede så voldsomt meget.
BE spurgte, om vi har plads nok. EH svarede, at vi kunne sætte et maksimum på f.eks. 60 deltagere.
EH, BR og BE gav tilsagn om at udgøre et udvalg til forberede og gennemføre en sådan turnering.
BRø spurgte, om det ville koste noget.
BRa oplyste, at EMT-afgift skulle indregnes i turneringsafgiften.
LC spurgte, om vi kunne bruge torsdagen og mente i øvrigt at vi burde stå i Skakbladet turneringsoversigt.
Torsdagen kører som en forsøgsdag ledet af Jørgen Trærup. Den har mange muligheder. EH mente, at den burde være med i "Det sker i ugen" i Rødovre Avis.
BRa ønskede at klubbens interne turneringer blev ratet i KSU-regi. BE oplyste, at det ville koste EMT-afgift for alle.
Foreningshuset har fået en hjemmeside med alle foreningerne. Der blev udtrykt ønske om at få den nyvalgte bestyrelse sat ind på klubbens underside. BE ville tage sig af det.BRa mente, at klubben manglede en materialeforvalter og tilbød selv at stå for denne opgave. Knud og forsamlingen tog straks imod tilbudet.
BRø tog ordet for at komme med en lykønskning til formanden i anledning af hans 60-års fødselsdag i foråret.
Til sidst talte Knud om klubben, om hvordan man tager imod nye folk, om de mange nye initiativer, Mogens Jebergs arrangementer i Rødovre Centrum, Bent Kølvigs Skaksnakcafé, Jørgen Trærups torsdagsåbent, Ernsts udspil til en koordineret turnering. Det ser lyst ud, når der kommer så mange gode ideer. Rødovre Skakklub kunne blive en af de klubber, der når op over 100 medlemmer.

Efter denne tale erklærede dirigent Mogens Jeberg generalforsamlingen for hævet.

Bjørn E