Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Tirsdag 20. august afholdtes generalforsamling. Knud bød velkommen.
Bent Christensen valgtes til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gav straks ordet til Knud.

Formandens beretning
Året var, i følge Knuds vurdering, forløbet rigtigt godt. Dog med undtagelse af vort samarbejde med Foreningshuset!
Han takkede de mange, der nu på 6. år arbejder med stort engagement på at få klubben til at fungere i daglige.
Herefter fulgte en gennemgang af de skaklige resultater i klub- og holdturneringerne samt i Vestvold og i urmatchen mod Hvidovre (de er kendt af bladets læsere!).
Dernæst takkede han Jørgen Trærup for initiativet med torsdagsskakken og Bent Kølvig for initiativet med Skak Snak Cafeen, og opfordrede alle til at slutte op om disse aftener.
At Rødovre-mesterskabet i år køres som koordineret turnering blev ligeledes omtalt.
Til sidst kom han ind på økonomien og det var specielt samarbejdsaftalen med Foreningshuset. Klubbens formue er på tre år blevet reduceret fra 23.000 kr. til 4.000 kr. Han havde derfor set på mulighederne for at påvirke økonomien og kunne glad meddele, at det var lykkedes kasserer Bjarne Røhder, Per Kühlmann og ham selv at skaffe en sponsoraftale så der var balance i økonomien.
Mht. Foreningshuset havde han fået aftalt, at huslejen blev opkrævet måned for måned. Man havde også bedt ham indskærpe over for medlemmerne, at der ikke måtte medbringes hverken øl, vand eller kaffe til klubaftenerne. Salg af drikkevarer er en væsentlig indtægtskilde for huset. Knud mente dog ikke, at dette var noget problem i klubben.
Til sidst et punkt vedrørende det nye ventilationssystem. Vinduerne må ikke længere åbnes, så fungerer luftudskiftningen ikke.
Bent Kølvig (BK) nævnte, at høstfesten på Hendriksholms Skole bl.a. ville omfatte en skakbod. Lidt drillende spurgte han også til klubbens planer for den kommende kulturnat.

Regnskabet
Bjarne Røhder fremlagde regnskabet, der havde forbehold fra revisorerne mht. afregningen over for Foreningshuset. Der manglede dokumentation for huslejebetaling og for tilskud, især det første er væsentligt for klubbens økonomi.
Bjarne gentog, at Foreningshuset havde lovet at opkræve huslejen på månedlig basis fremover.
Per Kühlmann nævnte, at alternativet til Foreningshuset er en opsigelse af kontrakten og en flytning til Tinderhøj Skole. Der var enighed om, at økonomien måtte følges nøje.

Forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om omlægning af regnskabsåret til kalenderåret, første gang fra 1. januar 2003.
Bjarne argumenterede, at vi hermed følger KSU/DSU-året og dermed også opkrævningerne fra unionerne. Vi ville også komme til at følge Foreningshusets regnskabsår.
Debatten gav nogle argumenter imod:
Forslaget blev dog énstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen havde også stillet forslag om en kontingentstigning til 300 kr. pr. halvår, juniorer/pensionister dog kun 205 kr. pr. halvår. I lyset af det seneste regnskab blev dette vedtaget uden større diskussion.

Valg
Knud Hornhaver genvalgtes som formand, Bjørn Enemark, Leif Clausen og Klaus Mortensen som bestyrelsesmedlemmer.
Jan Nielsen genvalgtes som suppleant sammen med John Vestergaard, der erstattede Morten Olsen.
Som revisor genvalgtes Michael Rosenby og Flemming Bruun genvalgtes som revisorsuppleant.

Orientering om RM 2002
Ernst berettede på udvalgets vegne om problemerne med at få RM arrangeret (se artiklen andetsteds i bladet).
Bjarne tilbød at lave en udskrift af Skakhåndbogen til brug for turneringslederne.
Bent Kølvig spurgte

Eventuelt
Ingen punkter.

Bent Christensen takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Bjørn E