Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Sidst i januar afholdtes ordinær generalforsamling for første gang efter overgangen til kalenderåret som regnskabsår.
Der deltog i alt 16 medlemmer, heraf seks fra bestyrelsen.
Bent Christensen blev valgt som dirigent. Han gav straks ordet til Knud.

Formandens beretning
Denne omfattede kun et lille halvt år, så der var ikke sket det helt store, fortalte Knud (KH).
Regnskabsåret var omlagt efter ønske fra Foreningshuset, og økonomien var blevet bedre efter den opnåede sponsorstøtte.
Medlemstallet var på 63, nogenlunde stabilt selv om KSU's medlemstal var faldet meget de seneste år.
Balladen i DSU blev kort omtalt. Her var Ole Block blevet afsat som formand og erstattet af Steen Juul Mortensen. Formandsskiftet var sket som en udløber af en episode mellem de to holdledere for herre- og dameholdet ved OL i Bled i Slovenien.
Til slut nævnte han Glostrups invitation til Vestvoldholdturneringen i begyndelsen af april.
Beretningen gav anledning til en del debat om klubbens forhold.
Bent Kølvig (BK) spurgte til en protokol. KH svarede, at der forelå skriftlige referater i Interne Træk og at dette måtte være foreningens protokol.

Materiel
BK spurgte videre til hvor mange ure, brætter og brikker, klubben rådede over. KH ville få det undersøgt. Men spørgsmålet rejste en debat om materiellet, urenes stand, sorteringen af brikkerne, mv.
BK: "Man spiller bedre, når løberne er lige høje, dronningen ikke er højere end kongen og bønderne er ens.". Leif Clausen (LC): "Brætter og ure er i en dårlig forfatning".
Mogens Jeberg (MJ) fortalte, at han havde påtaget sig at kikke på urene, få stilleskruer til alle, optræksvinger ligeså, og få repareret defekte ure. Anders Hørby tilbød at overtage jobbet som materialeforvalter efter Bjørn Rasmussen som ikke længere har nøgle. Generalforsamlingen tog imod tilbudet.
Jørgen Trærup (JT) ønskede økonomisk opbakning bag valget. KH ville forsøge at finde midler til at skaffe det nødvendige.
"Hvad der skal til, skal til!" som han sagde.
LC ønskede sig klubbens logo på noteringslister.
BK: "Hvis man vil købe, bør man nok købe større brikker." Desuden talte BK om muligheden for at købe elektroniske ure næste gang, der skulle skiftes ud.

Visioner
BK savnede også visioner for fremtiden, breddeudvikling, hvordan får vi nye medlemmer? hvordan får vi dem til at blive? 20 min. lyn, foredrag, Fischer Random skak.
KH mente, at klubben havde visioner og henviste til klubånden og alles indsats efter Ejlerts død. "Det, der holder Rødovre Skakklub sammen, er de interne turneringer." Enhver henvendelse bliver behandlet seriøst. Nogle har set os på nettet, andre i foreningsvejviser. "Vi tager pænt imod mulige medlemmer." Judith Katz (JK) gjorde opmærksom på, at der er tale om frivilligt arbejde. At man ikke skulle møde folk med kritik, men med forslag. Og gerne selv hjælpe til.
John Hjelm (JH) mente, at det var svært at få fat på formanden, da han selv ville finde klubben. Han ville ikke snakke med en telefonsvarer og havde ikke internet. I stedet ringede han til kommunen, fik adressen og mødte op.
LC: "Vi har en dejlig skakklub. Der er ikke mange, der melder sig ud. Vi har f.eks. en del medlemmer, som sjældent komme, men bare er fortsat med at være medlemmer." KH: "Hvis man har nogle gode ideer, så kan man foreslå selv at gøre noget." Og han foreslog et nedsætte et udvalg, der kunne finde nye initiativer.
JT, BK og AH var villige til at forsøge.
JK efterlyste undervisning og fortalte om to kvinder, der var kommet ned ved sidste generalforsamling. Den ene havde spillet skak i mange år, den anden var begynder. De var ikke kommet tilbage.
KH: "Vi har forsøgt at tage pænt imod nye. Senest er et tidligere medlem vendt tilbage". Og så henviste han til Bents Skaksnakcafé.
(BK: "Det er ikke min, det er klubbens!"). Også AH mente, at vi tager pænt imod nye.
Per Kühlmann (PK) havde i øvrigt ikke brug for forandring. "Vi bør være mere åbne - ikke for skakspillets skyld, men for at vi kan have nogen at spille med." Bestyrelsen sørger for at tingene fungerer i det daglige. Det er fint nok, at andre foreslår noget, hvis de gerne vil forandre.

Holdkampe
BK så gerne, at der kom mere end 8 til holdkampene. Klubben skal f.eks. stille med en turneringsleder. Det kan give pinlige situationer, når vi ikke kan det. Han opfordrede klubben til at betale for turneringsleder-licens, (men dette er allerede tilfældet).
PK sagde, at han ikke selv er interesseret i holdkampe. Heller ikke i at åbne / lukke til disse.
(Bjørn Enemark, BE: Det må vi kunne planlægge os ud af).
PK videre: At finde en kampleder måtte være holdets problem, mente han.

Rygning
Flere havde sagt nej til at spille holdkampe efter at de var blevet røgfri. Andre så det som et stort plus. Der skabes næppe enighed.
Efter denne lange diskussion om klubbens forhold blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

Regnskabet
Bjarne Røhder (BR) fremlagde regnskabet, der desværre endnu var blevet revideret. Det omfattede kun 5 måneder . budget for det kommende år. Regnskabet udviste denne gang et overskud takket være sponsorstøtten. Der var dog ikke meget til at imødekomme ønsker om materiel.
Ingen spørgsmål, regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forslag
EH foreslog, at der også i 2003 blev afholdt en koordineret turnering (Rødovre-mesterskabet). Der var sidste år stor opbakning fra Lars Bech Hansen og der deltog 28, heraf 3 fra Vanløse.
BK: "Vi lærte meget", bl.a. om tilmelding i god tid, er præmierne for små? Kunne vi skaffe en sponsor? Bogpræmier måske? Behøver den hedde RM?
BC og KH vil ikke deltage i en røgfri turnering. KH går direkte imod. Ingen nye medlemmer, halvdelen deltager ikke.
JK synes at kritikken er uretfærdig. Halvdelen blev ikke væk, der var problemer med tilmeldingen pga. problemerne med turneringsleder.
BK: En sponsor så nok gerne, at vi skrev hver uge i avisen, evt. med billede. Tilbyder at skrive. Foreslår en tvillingeturnering, en for ikke-rygere, koordineret, og en anden for rygerne.
Dette startede en længere diskussion om rygning, bl.a. med et længere, næsten lyrisk indlæg af PK om piberygningens ritualer og glæder.
Det endte med, at den koordinerede turnering blev vedtaget. Og at der sideløbende skulle organiseres en ryger-turnering (KH: "Røgovre").EH havde endnu et forslag: at alle turneringerne skulle starte på samme tidspunkt, altså ikke vinterturnering kl. 19 og RM/Forårsturnering 19:30.
Ernst ønskede vist (?) kl. 19 for alle turneringer, men generalforsamlingen gik ind for 19:30 for alle og dermed kortere partier i vinterturneringen.

Valg
2 bestyrelsesmedlemmer: genvalg til Per Kühlmann og Jørgen Trærup
kasserer: genvalg til Bjarne Røhder
2 bestyrelsessuppleanter: genvalg til Jan Nielsen og John Vestergaard
1 revisor: genvalg til Torben O. Madsen.
1 revisorsuppleant: nyvalg til Ernst M. Hansen

Eventuelt
Ingen nye emner blev rejst

BC takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Referent

Bjørn E


Valve de miroir : le jeu d'échecs
Paris, omkring 1300, elfenben