Generalforsamlingen 2. februar 2004 Tilbage til forsiden


Ud over bestyrelsen var der mødt 11 deltagere, heriblandt 3 nye ansigter, Erik, Knud-Erik og Søren. Rart at se interesse for klubbens liv fra den kant.

Efter en kort velkomst fra Knud blev Bent Christensen (BC) valgt som dirigent. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden, Knud Hornhaver.


Formandens beretning

For første gang i min formandstid har vi ikke kunnet fastholde vort medlemstal, indledte Knud (KH). Vi har desværre mistet ca. 10% og er nu 55 plus to hvilende medlemmer. Dette er sket på trods af mange aktiviteter i klubben så som Torsdagsskak og Skaksnakcafé. Herefter gennemgik han kort klubbens turneringer og resultaterne fra dem. Der havde ikke været nogen Vestvoldturnering, men seneste Hvidovre-match havde givet en smuk sejr, således at stillingen nu var 20-3.
Ernst (EH) spurgte, om formanden fortsatte på posten. KH henviste til pkt. 5, valg.
Herefter blev formandens beretning godkendt.


Regnskabet

Kasserer Bjarne Røhder (BR) fremlagde sit første helårsregnskab, sagde han. [Det er dog ikke rigtigt. Bjarne har fremlagt 1999-2000, 2000-2001 og 2001-2002 før dette (BE)]. Det var underskrevet af den ene revisor og revisorsuppleanten Ernst, som havde erstattet den anden revisor (Torben Madsen), der ikke længere var medlem af klubben. Regnskabet indeholdt budget for 2004 og seneste fulde regnskabsår (2001-2002) til sammenligning.
At budgettet indeholdt større indtægter trods en medlemstilbagegang var kassererens foruddiskontering af forslaget om kontingentstigning.
Leif Clausen (LC) spurgte, om regnskabet kunne foreligge på tryk blot en uge før generalforsamlingen. BR lovede at forsøge.
Regnskabet blev herefter godkendt.


Forslag

Der var et forslag fra kassereren om en kontingentstigning på 10 kr. kvartalet, svarende til stigningen i KSU-kontingentet. Men BR beklagede, at han i første omgang ikke havde været opmærkom på en tilsvarende stigning i DSU-kontingentet. Han ønskede derfor sit forslag ændret til en stigning på 40 kr på halvårsbasis. Og endvidere, at kontingentet fremover automatisk skulle stige i takt med kontingentet til unionen.
John Vestergaard (JV) mente, at stigningen måtte være ud over stigningen til KSU/DSU. For med det faldende medlemstal ville der være færre til at dække de faste udgifter til husleje mv.
KH: Nej, vi forsøger at klare de faste udgifter uden at lade det påvirke kontingentet. Det er højt nok i forvejen, hvis vi sammenligner os med andre skakklubber.
BE mente, at vi på en tidligere generalforsamling havde vedtaget at lade kontingentet følge bidraget til unionen.
For en sikkerheds skyld blev det fremsatte (modificerede) forslag fastholdt og vedtaget med alles stemmer.


Valg

KH lagde ud med lidt af klubbens historie fra for 8 år siden, hvor Ejlert pludselig døde. Dengang havde han påtaget sig opgaven som formand for at føre klubben videre, havde brugt mange kræfter på det og været glad for det. Men ved den foregående generalforsamling var han gået imod EMT-turneringen, som efter hans opfattelse kun havde begrænset deltagelse fra klubben og ikke gav nye medlemmer. Han kom i mindretal dengang, og var ked af den indbyrdes konkurrence mellem EMT- og Røgovre-turneringen. Da den koordinerede turneringen nu syntes at skulle gentages, ville han trække sig som formand. Bestyrelsen ville i stedet foreslå Per Kühlmann (PK).
PK var på grund af rejse ikke til stede, men BC oplæste et brev fra ham med accept af kandidaturen, en støtte til initiativer som f.eks. EMT-turneringen, en opfordring til samarbejde og en tak til Knud. Endvidere, at han kun ønskede posten i en begrænset periode.
Herefter fulgte en længere diskussion om klubbens liv, EMT-turneringen, rygeregler og formandskandidater.

LC foreslog en yngre og mere engageret person: EH, som dog ikke så sig i stand til at overtage posten på nuværende tidspunkt.
Jørgen Trærup (JT) foreslog Bent Kølvig (BK), som dog ikke var til stede. Det var ikke forsamlingens opfattelse, at BK var interesseret. Også Rune Pedersen (heller ikke til stede) blev foreslået af JT. Han huskede Pers modstand mod EMT-turneringen og røgfri turneringer, men vedgik at PK var solid og kunne søge kompromisser. JT sagde også, at PK var formandens forslag, bestyrelsen havde ikke været spurgt.
Heri fik han støtte af BE, der også sagde, at Knuds beslutning om at træde tilbage burde have stået i indkaldelsen. Desuden, at Pers kandidatur burde have været kendt på forhånd, men at han (PK) i øvrigt var i stand til at mægle.
LC bekendtgjorde, at han ikke genopstillede i bestyrelsen og foreslog EH i stedet. Ernst accepterede opstillingen.
Judith Katz (JK) var ked af den aggressive tone i JTs indlæg. Det er væsentligt, sagde hun, at vi har det rart og kan lide at komme i klubben. Hun huskede heller ikke Pers tone så negativ som refereret af JT. Knud støttede dette: Per er mere fleksibel end jeg, derfor er han mere egnet som formand nu.
JV huskede magtkampen mellem rygere og ikke-rygere. Per kunne finde et kompromis.
Anders Hørby (AH) takkede Knud (det gav bifald). Før var det Ejlerts klub, under Knud var det alles klub. Alle kunne få lov til at tage et ansvar. Han så EMT-turneringen som ikke-rygere mod rygere. EMT-turneingen blev spillet i min klub. Er det dét, vi vil? Have en kampklub? Til Ernst ville han sige: tænk på os andre.
JT ønskede mere fremdrift i klubben.
Erik fortalte om Vanløses situation fra for 5-6 år siden. Der var ikke megen turneringsaktivitet, men så startede man med at have EMT-turneringer om sommeren. Mange spillere deltog udefra. Der var tid og kræfter til at køre sådan noget. Det fornemmede han også her.
AH foreslog EMT på en anden dag end tirsdag. Ernst sagde, at det var den eneste dag, hvor vi kunne være sikre på at have lokalerne. Endvidere, at Ejlert havde været nævnt flere gange. Ejlert fremmede skakken i Rødovre og sådan bør det fortsat være. EMT-turneringen er vores ansigt udadtil. Selvfølgelig kan andre spille med, også rygere (der kan ryges i andre lokaler).
Ole Lindbeg (OL): Vi vil forhindre tilbagegang ved at være positive, ikke ved at skændes.
JV: Per har skarpe meninger. Men han er også diplomat - selv om han prøver på at skjule det!

Efter denne diskussion gik man over til valgene:
Per Kühlmann blev valgt uden modkandidater. Klaus Mortensen og Bjørn Enemark blev genvalgt, og Ernst Hansen blev valgt til at overtage bestyrelsesposten efter Leif Clausen.
JV spurgte, hvem der så erstattede PK i bestyrelsen. Knud sagde, at han efter aftale med Per fortsatte i bestyrelsen. Der var dog ikke enighed om denne fremgangsmåde, og generalforsamlingen blev afbrudt i fem minutter for at få afklaret situationen.
Herefter blev der udskrevet valg om den tilbageværende bestyrelsespost, gældende for ét år. Knud blev valgt uden modkandidater.
Michael Rosenby blev genvalgt som revisor, Jan Nielsen og John Vestergaard som bestyrelsessuppleanter. Som revisor for ét år blev John Vestergaard valgt. Der fulgte så en diskussion, om JV kunne være både revisor og bestyrelsessuppleant. Den endte med en beslutning om, at JV måtte træde tilbage som revisor, hvis han kom ind i bestyrelsen. Som ny revisorsuppleant valgtes et nyt medlem: Knud-Erik Helleshøj.


Eventuelt

JV: Det blev sagt, at man ikke som ryger kan deltage i EMT. Jo, man kan bare ryge i de tilstødende lokaler. Det omvendte, for en ikke-ryger at deltage i Røgovre-turneringen, er mere problematisk.
JK: Der er en kamp mellem ikke-rygere og rygere. Nogle har det som Ernst, andre som Anders.
LC beretter om fordelen ved at ryge i et andet lokale: Under en holdkamp havde han flere gange tilbudt remis med to springere mod et tårn. Men i en rygepause hørte han nogle af modstanderne udtrykke betænkning ved, om deres mand kunne klare de to springere. Og så gik han ind og vandt sit parti!
BE fortalte om klubbens nye hjemmeside. Fremover vil den have sin egen adresse, idet vi har købt plads i et webhotel. Adressen bliver //http:www.rødovreskakklub.dk fra et sted i februar, hvor æ/ø/å bliver tilladt i navne. [Det var i hvert fald meningen. Tekniske vanskeligheder har bevirket, at vi i stedet får adressen //http:www.rodovreskakklub.dk, altså med o i stedet for ø]
Der vil også blive en del mere plads, således at der kan ligge oplysninger om gamle Interne Træk, gamle turneringer, problemskakartikler, flere billeder mv. Samtidigt har også det grundlæggende design fået en mindre ansigtsløftning. Dette har betydet, at hjemmesiden ikke længere vil kunne fungere på de ældste browsere (som f.eks. Explorer 3.3), men dette var næppe noget problem i praksis.
EH gjorde opmærksom på, at andre også havde bidraget til succesen for EMT, nemlig f.eks. Flemming Bruun, Bent Kølvig, BR og BE.
JK ville gerne sige tak til Leif Clausen for de 25 år i bestyrelsen (det gav bifald).

Til sidst takkede BC for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Bjørn E

---------------

Efterfølgende arrangerede BE en lynskak-turnering med otte deltagere. Den blev vundet af Bjarne med 5½ points foran Knud-Erik med 5, samt Erik og Knud med 4.