Bestyrelsesmøde nr. 2, 2004 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 2, i klubben, 2004-04-06, 19:30

Til stede: Per Kühlmann (PK), Ernst M. Hansen (EH), Knud Hornhaver (KH), Klaus Mortensen (KM), Bjarne Røhder (BR), Jørgen Trærup (JT) og Bjørn Enemark (BE)

 1. Godkendelse af referat fra møde 1
  JT ønskede at få præciseret, at bestyrelsen agtede at støtte Ernsts opstilling, når Per trækker sig som formand. Samt hans egen indvending om, at bestyrelsen ikke burde binde sig på forhånd. Ændringen blev accepteret.
  Det blev endvidere fastslået, at referaterne er offentlige. BE lovede at lægge dem på hjemmesiden

 2. Åbne-/lukke-ordningen
  Der var enighed om, at der er for få til at åbne og lukke.
  PK: Kunne der skabes en stemning, så folk helt naturligt hjalp til med at sætte brikker op?
  EH: Ved EMT-turneringen hjælper spillerne fra de andre klubber til
  KH: Der skal være en ansvarlig, ellers lykkes det ikke
  JT: Kunne vi opfordre/overtale/udpege nogen til at tage ansvaret?
  EH lover at tage vagterne ved EMT
  Vi forsøger 1) at få flere til at tage ansvaret med nøglerne, 2) at få de øvrige til at hjælpe med det praktiske

 3. Vestvold-holdturneringen
  BE fortalte, at der var tilmeldt 3 hold fra Glostrup, 2 fra Albertslund og ét fra Vanløse. Endvidere, at vi selv kunne stille 3 hold. BE ville forsøge at etablere endnu et hold, så vi kunne blive et lige antal.
  EH lovede at fremstille rundekort og en oversigtstavle. BE står for opdeling i to delvist overlappende grupper og rundelægning. EH står for at byde velkommen.
  Mht. udgifterne, blev det vedtaget, at de skulle deles i forhold til de tilmeldte hold, ikke (som tidligere) i forhold til de tilmeldte klubber. BR ville undersøge pris på første- og andenpræmie i de to grupper. Ur som førstepræmie, bræt (+brikker?) som andenpræmie.

 4. Jubilæums-arrangement
  PK trak punktet tilbage, da BR med henvisning til de gamle vedtægter kunne oplyse, at klubben var stiftet i 1933. Der er altså fire år til 75-års jubilæum

 5. Delegeretmøde i DSU påskesøndag, i Køge
  EH ville, som den eneste, gerne deltage. Han blev udstyret med en fuldmagt fra PK. EH fik frie hænder til at stemme som han fandt det bedst.
  Punktet om forhøjelse af DSU-kontingent med 80 kr. årligt blev kort diskuteret. Stigningen skyldes bortfald af portostøtte og blev anset for nødvendig. BE: En ekstra udgift på 6 kr pr. måned kan vel ikke skræmme medlemmer væk.

  BE (revisor i KSU) refererede desuden fra delegeretmødet i KSU sidst i marts:
  1. Efter formandens beretning var der en del diskussion om holdturneringen, antallet af hold, pointgivning for vundne matcher, 4-mands hold, rating af kampene og spilletid. Bestyrelsen ville udsende et spørgeskema i løbet af sommeren. (PK ville så indkalde til et møde om dette)

  2. Endvidere var der kritik fra Gerner Carlssons side vedr. bestyrelsens angiveligt spage forsøg på at skaffe støtte fra offentlige midler. Lars Bech Hansen uddybede beretningen ved at fortælle om ansøgninger om tipsmidler (er skak en sport?), kulturmidler (er skak kultur?) og Ørestads-midler (dansk-svensk samarbejde i Sigeman-turneringen)

  3. Stigningen i DSU-kontingentet blev kort diskuteret, men henvist til DSU-mødet

  4. Lars Bech Hansen blev genvalgt som formand og Rene Baarup Christensen genvalgt som kasserer. Desuden skulle der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, Erik Hedegaard, Arild Rimestad og Jacob Pallesen var på valg, mens Carsten Pedersen og Niels Erik Andersen ønskede at trække sig tilbage. Bestyrelsen foreslog genvalg af de tre første og nyvalg af Claus Olsen fra Odysseus og af Jakob Kaaber fra Tåstrup. Desuden blev Gerner Carlsson foreslået fra salen, så der blev skriftlig afstemning, hvor de 28 fremmødte hver kunne stemme på 1-5 kandidater.
   Resultatet blev, at bestyrelsens kandidater blev valgt med 26-21 stemmer hver, mens Gerner Carlsson fik 10 stemmer (og dermed ikke opnåede valg). Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem henh. 16 og 10 år.


 6. Hvervekampagne, herunder børne- og ungdomsspillere
  PK henviste til medlemstilbagegangen (vi er nu 58) og efterlyste ideer.
  Der var dog ikke mange forslag. KH: det skal nok ligge tidligere på aftenen. Har vi nogen, der kan det? En ildsjæl? BR: Kan vi hverve ældre? Kunne vi få en fast spalte i Rødovre Avis? (EH+BE: Bent Kølvig har jo forsøgt). Kunne vi starte med opslag mv.?
  EH: Bent Kølvig ville gerne være med til noget på kulturnatten. Der var enighed om, at vi skal sige ja tak til det.
  PK har forsøgt at sende brev til nogle tidligere medlemmer, dog uden den store effekt.
  JT efterlyste en målsætning for klubben, en bredere debat, herunder forsøg på at skaffe flere medlemmer (har vi energi og midler til ungdomsarbejde?), at inddrage edb i skaksammenhæng og en diskussion om træning af førsteholdet. Han oplyste, at Bent Kølvig fungerede som træner for Hvidovre.
  JT ønskede at få målsætningen sat på dagsordenen for næste møde. Det blev accepteret.
  PK var principielt mod yderligere udgifter til holdene. (BE: det koster 100 kr. pr. hold at deltage i KSU-holdturneringen, det er vel ikke for meget?)

 7. Kommunikationsprocedurer i bestyrelsen
  PK har indkøbt ti magneter til at sætte modtagne skrivelser på tavlen, herefter kommer de i tidsskrifts-kassette i klubbens skab og senere endnu i en mappe sammesteds.
  PK ønskede, at vi etablerede en e-mail liste i bladet. BE oplyste, at han tidligere havde forsøgt dette, men at de fleste dengang ikke var interesseret i få offentliggjort deres e-mail adresse. Han var dog villig til at gøre et nyt forsøg i næste nr. Indtil videre udvekslede bestyrelsesmedlemmer selv e-mail adresser.

 8. Sommeråbent
  Såvel Skaksnakcaféen v/ Bent Kølvig som Torsdagsskak v/ JT vil have åbent sommeren igennem.

 9. Økonomi
  BR oplyste, at egenkapitalen fortsat er på ca. 10.000, uændret i forhold til årsskiftet. Dette er formuen under hensyntagen til ikke-modtagne indtægter/tilskud og ikke-betalte udgifter.

 10. Forårsturneringen
  Jan Nielsen kommer 27. april og starter turneringen. BE tager rundelægningen. Pt er der 20 tilmeldte.

 11. Præmier i vinterturneringen
  BR og BE aftaler fordelingen

 12. Lederfest
  PK fremviste en invitation til fest 19. juni for frivillige ledere i kommunen.
  Sidste tilmeldingsfrist 6. maj. Beskeden pris pga. stort kommunalt tilskud. Klubben kan deltage med to repræsentanter og ledsagere. Interesserede fra bestyrelsen skal tale med EH.

 13. Skakhåndbogen
  BR oplyste, at han havde udskrevet et fuldt eksemplar af Skakhåndbogen, som den pt ligger på nettet. Dette eksemplar findes i en hvid a4-mappe i klubbens skab.

 14. Lynturneringen
  Arrangementet gik fint, dog mente de fleste, at det blev til lidt for mange partier. Der var stemning for at inddele i 6-mands grupper næste gang.

 15. Næste møde
  Efter sommerferien, 10. august

2004-04-11

Bjørn Enemark