Bestyrelsesmøde nr. 3, 2004 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 3, i klubben, 2004-08-10, 19:30

Til stede: Per Kühlmann (PK), Ernst M. Hansen (EH), Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV) og Bjørn Enemark (BE) Fraværende: Knud Hornhaver (KH), Bjarne Røhder (BR)

Efter Jørgen Trærups udmeldelse er John Vestergaard trådt ind i bestyrelsen. Han blev budt velkommen af de øvrige.

 1. Godkendelse af referat fra møde 2
  Ingen kommentarer

 2. Åbne-/lukke-ordningen
  PK skriver en seddel med opfordringen til at sætte brikker op.
  BE sætter opfordringen i bladet i efteråret.
  Følgende personer har nøgle: Jørgen Trærup (PK skaffer den tilbage), BR, KH, PK, JV, EH, BE, Bent Kølvig, Anders Hørby, Gyula Szücs
  PK vil spørge Erik Johansen og Knud Erik Helleshøj om de vil være med i åbne-/lukke-ordningen

 3. Kalender
  Holdturneringsdatoerne kendes endnu ikke, så vi må vente lidt med at lægge spilleplanerne på den ande side af EMT-turneringen

 4. Delegeretmødet i DSU
  EH refererede fra mødet.
  1. Leif Tange var ikke blevet nævnt blandt dødsfald, måske var det kun folk med tillidsposter.
  2. Sten Jul fortalte om Skakbladet, om ny struktur og design af hjemmesiden, og om en ny regel i holdkampe og andre turneringer (hvis det er annonceret før runden): at en ringende mobiltelefon er lig med tabt kamp.
   [Der var dog i bestyrelsen lidt betænkelighed ved at indføre denne regel lige nu, men EH ville prøve at få den til at gælde for EMT.]
   Endvidere fortalte Sten Jul om DSU's 100 års jubilæum og om DM, hvor Køge Skakklub var sprunget til med et tilbud om at arrangere det som en knockout-turnering. Der havde været indvendinger mod priserne for mad og for overnatning, men turneringen ville blive afholdt på måde og på samme sted næste år.
   Der er i DSU nu 6250 medlemmer, et faldende tal.
   Formandens beretning blev godkendt uden større diskussion.
  3. Kassereren fremlagde regnskabet, mødte kritik for at regnskabet først forelå samme dag. [BE undersøger frist for indsendelse af forslag, EH+BE overvejer at sende forslag om udsendelse af regnskabet tidligere]
   Et forslag om at friholde juniorer fra kontingentstigningen kom ikke til afstemning.
  4. Thorbjørn Rosenlund fortalte om Skakbladet i det nye format og om overvejelser om at gå til en net-version på et tidspunkt
  EH følte, at det var svært at komme til orde og at beslutningerne faktisk var aftalt på forhånd

 5. EMT-turneringen
  Kunne vi få en notits i Rødovre Lokal Nyt eller Rødovre Posten?
  EH fortalte om sponsor-støtte fra Foreningshuset og fra RIA-kopi.
  Der er pt. 8 tilmeldinger . 2 lige nu fra JV . GS, seneste frist er 26. august, turneringsledere bliver Bent Kølvig og Flemming Bruun, eventuelt med støtte fra BE
  PK vil søge at arrangere en parallel turnering for rygere

 6. Lynturnering
  PK arrangerer den som 6 mands grupper med dobbelt-runder, der var enighed om at forårets lynturnering med 8-mands grupper og dobbeltrunder var lige hårdt nok

 7. Matchen mod Hvidovre
  EH havde aftalt med Hvidovre, at den tidligere regel om 20-25 kampe blev ændret til 15-20 kampe. Hvidovre kan ikke stille med så mange spillere pga. medlemstilbagegang.
  Datoen 24. august står fast (aftalt af PK) trods dato 17. august i Hvidovres skakblad. Hvidovre har rygeforbud i spillelokalet, det blev aftalt at det samme gælder for denne match. Tilmeldinger senest den 17. august
  Et spørgsmål om stillingen blev af BE henvist til Interne Træk på nettet.

 8. Vestvoldturneringen, hvordan gik det så?
  EH har forsøgt at samle klubberne til et møde, aftale dagen på forhånd og få fastlagt de fremtidige regler, betaling pr hold eller pr. klub?
  Selve turneringen gik ok, bortset fra starten, hvor alle havde opfattet at Jan ville komme og starte turneringen, men der var åbenbart en misforståelse

 9. Kulturnatten
  Boder bookes ind allerede i april, alt er optaget. Men kunne det være her i huset? EH taler med Flemming Riedel. Det er d. 28. august.
  KV: Kunne vi starte noget i Rødovre Centrum?
  BE: Kunne vi lave noget her? Et skakmødested, hvor folk kunne spille mod nogen fra klubben, måske med kokosboller som præmier.
  EH tager kontakt til Flemming Riedel og til Bent Kølvig

 10. KSU's spørgeskema
  KSU havde udsendt et spørgeskema, som skulle besvares i august. Det drejede sig om det fremtidige forløb af holdturneringen. Bestyrelsen diskuterede svarene
  1. Skal turneringen rates? Vi svarer Nej
  2. Holdstørrelse?
   1. som nu 8-mands i alle M - 3. rk, 4-mands i 4. rk . junior
   2. 8-mands i M-rk., 6mands i 1.-3. rk, 4-mands i 4. rk,
   3. andet
   Vi svarer 1)
  3. Betænkningstid?
   1. som nu, 1 . t,
   2. 2 t til hele partiet
   3. andet
   Vi svarer 2)
  4. Points?
   1. som nu: brætpoints . matchpoints
   2. kun brætpoints
   3. kun matchpoints
   4. andet
   Vi svarer 1)
  5. Sidste runde?
   1. som fællesafslutning
   2. hos hjemmeholdet
   Vi svarer 2)
  BE sender mail

 11. Økonomi
  Medlemstallet er 8 pensionister, 42 seniorer, 2 juniorer og 2 passive, i alt 54
  Klubbens økonomi er stort set uændret

 12. Brev fra Børndbyvester Skakklub
  Tilbudet om at være fjerde klub i en ny turnering blev diskuteret, PK svarer og får flere oplysninger. BE mente ikke, at der var plads til en ny turnering

 13. Skabe
  De tidligere skabe på 1. sal var tømt og indholdet flyttet til midlertidige skabe hos Rødovre Radio. Vi har ikke nøgle til disse skabe.

 14. Næste møde
  Efter EMT-turneringen, ikke aftalt2004-10-04

Bjørn Enemark