Bestyrelsesmøde nr. 5, 2005 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 5, i klubben, 2005-01-25, 19:30

Til stede: Per Kühlmann (PK), Ernst M. Hansen (EH), Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV), Bjarne Røhder (BR), Knud Hornhaver (KH) og Bjørn Enemark (BE)

 1. Godkendelse af referat fra møde 4
  KH noteres under fraværende, ellers ingen kommentarer

 2. Nøgler
  PK fortalte om Foreningshusets udskiftning af låse og omlægning af nøgler.
  Klubben ville blive afkrævet 200 kr. i depositum for hver ny nøgle ud over de første to.
  Følgende 8 har nu nøgler: Anders Hørby, Bent Kølvig, BR, BE, Gisli Hardarson, JV, KH, PK
  PK ville sørge for at inddrage de gamle nøgler

 3. Generalforsamlingen d. 15. februar
  1. Valg af dirigent
   Vi var enige om at foreslå Jan Nielsen, der har accepteret at stille op

  2. Beretning
   PK mente, at beretningen burde skrives af dem, der var nærmest til det.
   En række punkter blev draget frem, og der blev sat navne på dem.
   PK skal have et udkast senest d. 8. februar

   Vinterturneringen 2003-2004, PK
   Forårsturneringen 2004, BE
   EMT 2004, EH (+BE)
   nuværende vinterturnering, PK
   Kulturnat i Rødovre Centrum, JV
   Skakbod, BE
   Holdkampe, 1. holdet, BE
   Holdkampe, 2. holdet, EH
   Interne Træk, BE
   Medlemssituationen, BR
   Klubbens dagligliv, PK
   Vestvold, BE
   KSU delegeretmøde, BE
   DSU delegeretmøde, EH
   Nøgler, PK

  3. Regnskab
   Udarbejdes af BR, revideres af Michael Rosenby og Knud Erik Helleshøj (som har overtaget hvervet efter JV, da JV indtrådte i bestyrelsen efter Jørgens Trærups udmeldelse).
   BR vil prøve at gøre regnskabet tilgængeligt på nettet omkring 1. februar.

  4. Kontingentfastsættelse
   Kan vi klare os med uændret kontingent? Der var betænkelighed ved at ændre på kontingentet, specielt da det pga. stigning i KSU-/DSU-bidrag alligevel vil stige

  5. Forslag
   PK mente, at bestyrelsen burde fremlægge et forslag om ændrede rygeregler for at bringe klubben i harmoni med medlemmerne og resten af samfundet. Et forslag om at opdele turneringerne i rygere og ikke-rygere (to klubber i én) blev diskuteret, men afvist. Efter nogen diskussion nåede man frem til følgende forslag, som bliver støttet af bestyrelsen:

   ikke-ryger mod ikke-ryger 1. sal
   ikke-ryger mod ryger stuen
   - der må først ryges efter 20:30
   ryger mod ryger kantinerummet i stuen
   analyse kantinerummet, 1. sal

   Disse regler skulle så gælde for vinterturneringen og forårsturneringen.
   EMT-turneringen og Vestvold-turneringen er fortsat røgfri.

  6. Valg
   På valg er kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer (KH og JV), en revisor (efter JV), en revisorsuppleant (Knud Erik Helleshøj) samt to bestyrelsessuppleanter (Jan Nielsen og JV)
   Bestyrelsen foreslår genvalg af BR, KH og JV. Som ny revisor foreslås Knud Erik Helleshøj, som revisorsuppleant Erik Johansen og som bestyrelsessuppleanter genvalg af Jan Nielsen og nyvalg af Børge Nielsen

  7. Eventuelt
   Det blev diskuteret om man kunne løse problemet med turneringsleder ved hjemmekampe, det drejer sig om i alt 6-8 kampe. Kunne man eventuelt vælge en? Vi var dog enige om, at det ville være svært dels at finde kvalificerede personer, dels at finde nogen, der ville bruge så mange aftener uden selv at komme til at spille.
   Vi er glade for, at Flemming Bruun i en del tilfælde har fungeret som kampleder på frivillig basis

 4. Mødet om Vestvold-turneringen
  BE henviste til referatet i Interne Træk
  Spilledatoerne er efterfølgende blevet fastlagt til mandagene 25. april og 2. maj
  PK mente, at der var ved at opstå et hul i kalenderen, specielt fordi vinterturneringen i år er kortere for 1. klasse. Vi kan ikke forvente, at stille med mere end to-tre til Vestvold, men hvad så med de øvrige medlemmer? Kunne vi arrangere noget andet for dem?
  Dette blev diskuteret, der var forslag fremme om nogle tematurneringer eller at prøve at spille Fischer-random. Der blev dog ikke taget nogen beslutning.

 5. EMT-turneringen 2005
  Start-dato bliver 1. tirsdag i september. EH begynder at tænke på annoncering mv.

 6. Klubbens medlemstal og økonomi
  BR fortalte, at vi nu kommet ned på 46 aktive og 3 passive medlemmer
  Det blev foreslået at tydeliggøre i regnskabet, hvad kontingentet går til. Efter betaling af KSU-/DSU-bidrag og husleje er økonomien i minus. Det går kun nogenlunde pga. sponsorstøtte.
  JV: Kunne vi skaffe klubben indtægter? Arrangere ture f.eks., måske til Tyskland og se nogle af danskerne spille i skak-Bundesligaen, måske til DM
  EH: Kunne vi søge tilskud fra kommunen til materiel?
  EH: Kunne vi arrangere søndagsturnering på en skole?
  EH+BR+PK: Kunne vi arrangere en mindeturnering for Ejlert på Rødovregård? Dette forslag blev støttet.
  PK: Skulle vi belønne dem, der skaffer et nyt medlem? Ideen blev støttet, men støtten skulle være beskeden, mente de fleste, f.eks. en flaske rødvin.
  PK: Vi skal slette medlemmer i KSU/DSU, hvis de er i restance. Så undgår vi at komme til at hænge på dette bidrag. Hvis de betaler, så melder vi dem ind igen.

 7. Eventuelt
  Vi skal spille holdkamp (2. holdet) mod Ishøj d. 8. februar (valgdagen). Ishøj har ønsket udsættelse. EH undersøger a) om vi kan stille et hold d. 8. februar b) om kampen må flyttes til f.eks. 15. marts (Claus Olsen)

 8. Næste møde ikke fastlagt2005-01-30

Bjørn Enemark