Generalforsamling 5. marts 2005 Tilbage til forsidenDer var i alt mødt 15 medlemmer (heraf 6 fra bestyrelsen) til denne generalforsamling. Per Kümann (PK) bød velkommen og foreslog Jan Nielsen (JN) valgt til dirigent, og sådan blev det.
Jan konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og gav så ordet til Per, der fremlagde formandens beretning. PK fortalte, at beretningen i år var skrevet af bestyrelsen i fællesskab og derfor mere udførlig end normalt.

BERETNING 2005

Herefter var der kommentarer, primært fra Bent Kølvig; (BK):
Først ros til bestyrelsen og formanden for at have tænkt på fremtiden. BK fremlagde derefter nogle forslag:

Knud Hornhaver (KH) indvendte, at klubbens økonomi er svag og næppe tillader nyindkøb af brikker. PK ville snakke brikker med materiale-forvalteren Anders Hørby.
Bjarne Røhder (BR) svarede, at det elektroniske ur var indkøbt for at medlemmerne kunne øve sig på sådan et, specielt indstillings-mulighederne vedrørende turneringsform og tidstillæg. Han foreslog også at BK talte om urets muligheder på skaksnakcaféens møder.
Bjørn Enemark (BE) mente, at det ville være svært at få folk til at være til stede en hel aften uden selv at spille. PK foreslog, at vi kunne annoncere efter personer i Interne Træk.
Erik Johansen (EJ) mente, at det krævede uddannelse for at kunne være kampleder og talte om udgifter hertil. BK sagde, at det kun i divisionsturneringen var nødvendigt med en uddannet kampleder. KH svarede, at klubben betaler udgifterne til en uddannelse. Ernst og Flemming havde forsøgt sig, men var ikke kommet igennem kurset.
Herefter blev beretningen vedtaget.

Jan gav nu ordet til BR, der fremlagde regnskabet.

Regnskabet 2004

BR gjorde opmærksom på, at kun den ene revisor havde nået at gennemgå regnskabet.
Knud Erik Helleshøj (KEH) efterlyste sidste års budget - til sammenligning. JN og BR tilslutter sig, det skulle gerne med næste gang.
BK spørger til indtæten fra vinterturneringen. BR svarer, at dette beløb regnes som en forudbetaling, præmierne står som en skyldig udgift. Altså en periodisering af beløbene.
Jens Hviid (JH) foreslog mere i kontingent, når man så på budgettet. Han "så skriften på væggen". EJ foreslog at al post til medlemmerne blev lagt på et bord i klubben, det ville spare porto. BR svarede, at han forsøger at holde porto-udgifterne nede ved at aflevere breve personligt, som f.eks. indkaldelse til generalforsamling. I det hele taget vil vi gerne mindske udgifterne og forøge indtægterne! Vi har således ikke fået trykt nye girokort, folk betaler alligevel via netbank!
BR forklarede gældsposterne således: De 8.300 var dels 6.500 i gæld til KSU, dels 1.800 i ikke udbetalt præmier for vinterturneringen. De 6.400 var gæld til Foreningshuset.
BK savnede en markering af klubbens værdier (brætter, brikker og ure) i status i regnskabet. Selv om materialerne var nedskrevet, så burde de alligevel stå der med en værdi på en krone. Endvidere påpegede han, at budgettets 0 kr. i indskud fra nye medlemmer harmonerede dårligt med bestyrelsens satsning på medlemsfremgang (KH: det er en forsigtig vurdering). Endelig mente han, at budgettets 0 kr. ud for kontorhold var ønsketænkning, og heri fik han ret fra kassereren.
PK foreslog, at e-mail og hjemmesiden i højere grad end hidtil kunne bruges til officiel kommunikation.
Ole Lindberg (OL) spurgte, om de frafaldne virkelig var holdt op på grund af kontingentstigning? Det kunne ikke holde ham væk, som han sagde. KH troede dog på besparelser, f.eks. giver juleafslutningen nu overskud, det gjorde den ikke i hans tid.
JH troede ikke på nye medlemmer. Dertil var der for meget røg, mente han.
Regnskabet blev emstemmigt godkendt, dog med forbehold for godkendelse fra den anden revisors side.

Næste punkt: fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. JH foreslog en stigning på 10 kr. pr. halvår for aktive medlemmer. Bent Christensen (BC) mente, at der skulle hentes et større overskud hjem på arrangementer, herunder overskud på amerikansk lotteri (støtte fra PK).
KEH foreslog at bemyndiggøre bestyrelsen til at forhøje kontingentet med 20 kr. for næste halvår. BK sprugte om det var 10 kr. pr. halvår, hvilket KEH bekræftede. John Vestergaard (JV) anførte, at dette var uden betydning, idet næste års kontingent ville blive fastsat af næste års generalforsamling. KEH's forslag blev vedtaget uden nej-stemmer.

Under indkomne forslag stod bestyrelsens forslag til nye rygeregler. BK spurgte, hvorfor der var fastsat 1 times rygeforbud, ikke halvdelen af tiden, dvs. to timer. PK svarede, at rygeforbudet tidligere gik til kl. 20, men dengang startede vi kl. 19, nu har vi genindført den fulde time. JH omdelte to ændringsforslag med strammere rygeregler. Det første om en røgfri klub, det andet om rygeforbud indtil kl. 21:30.
Først blev rygning dog diskuteret. EJ foreslog, at ryger mod ryger spillede i kantinen på første sal. PK svarede, at nogle bruger dette lokale som kantine, også om tirsdagen. KEH mente, at "vi rygere" måske burde gå udenfor / ovenpå når vi spiller mod ikke-rygere. Det gjorde han selv. PK redegjorde for bestyrelsens forslag, bl.a. at han selv havde stillet et endnu mere vidtgående forslag. JV supplerede: vi mente, at der så ville være flere af rygerne, der ville forlade klubben. BE nævnte forslaget om "to klubber i én". BC sagde: "vi er nogle der mener, at røg og skak hører sammen".
JH trak nu sit forslag om total røgfrihed, men fastholdt sit forslag 2. En afstemning gav tre stemmer for dette forslag og ti for bestyrelsens forslag, som hermed blev vedtaget.

Forslaget om at arrangere en mindeturnering for Ejlert, der ville være blevet 75 i december, blev velvilligt modtaget. Kun det praktiske blev diskuteret. Holdturnering eller enkeltmandsturnering (det sidste, mente de fleste). Kan vi magte det? Ja. Det giver penge i kassen - hvis mange er indstillet på at give en hånd med. KEH mente, at man nok kunne få folk - og deltagere - til en enkelt søndag. JH stemte for, at det kun skulle være for i år og fik støtte af BE. BK anbefalede at finde en dato før advent. PK foreslog et udvalg nedsat til at planlæggge arrangementet og JH, EJ, BC og EH meldte sig. En foreløbig opsummering pegede på én søndag, hurtigturnering, partier på en halv time (eventuelt endda 25 min.), enkeltmandsturnering, monrad 6 eller (helst) 7 runder. Vi tager ét år ad gangen.

Valgene blev hurtigt overstået. Alle bestyrelsens forslag blev umiddelbart accepteret, dvs.:

  1. Som kasserer genvalgtes Bjarne Røder
  2. Som de to bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Knud Hornhaver og desuden John Vestergaard, som var indtrådt i bestyrelsen efter Jørgen Trærups udmeldelse
  3. Som revisor valgtes Knud Erik Helleshøj, der var indtrådt i år efter John Vestergaards indtræden i bestyrelsen
  4. Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes Jan Nielsen og desuden valgtes Børge Nielsen til erstatning for John Vestergaard
  5. Som revisorsuppleant valgtes Erik Johansen efter Knud Eriks indtræden som revisor

Under eventuelt talte BK igen om turneringsleder-jobbet. På demonstrations-brættet havde han sat en stilling op, der skulle holdes remis. Siden fulgte endnu en. Sådanne stillinger skulle en turneringsleder kunne dømme remis, hvis den underlegne part krævede det - og kunne redegøre for sit spil. Mange mente, at det ville være svært at udfylde den rolle. Mæske skulle man være stormester for at gøre det rigtigt.

Da ingen herefter ønskede ordet, erklærede Jan generalforsamlingen for lukket.

Bjørn