Bestyrelsesmøde nr. 6, 2005 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 6, hos Per, 2005-06-14, 18:00

Til stede: Per Kühlmann (PK), Ernst M. Hansen (EH), Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV), Bjarne Røhder (BR), Knud Hornhaver (KH) og Bjørn Enemark (BE)


Mødet startede med et lettere traktement (Tak til Per). Vi sad udendørs i perfekt vejr.

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. januar 2005
  ok

 2. Opfølgning på generalforsamlingen d. 15. ferbuar, herunder
  1. Konstituering: valg af næstformand, sekretær, turneringsledere (også for holdturneringen) samt materialeforvalter
  2. Andre forhold, der blev drøftet på generalforsamlingen

  EH blev valgt som næstformand, BE som sekretær
  EH står for EMT, får mandat som turneringsleder, PK styrer VT, BE forår, Flemming holdturnering
  Materialeforvalter, EJ?, AH? Ure har Mogens Jeberg tidligere stået for, vil han fortsat se på dem, når han ikke længere er medlem?
  opstilling af brikker efter partiet? éngangsortering af brikker . opfølgning!
  JV: Kan vi kassere nogle brætter?
  fornyelse af noget materiel? søge kommunale puljer? EH tilbyder at tage en snak med Flemming Riedel om mulighederne
  kampleder Bent Kølvig (BK) har da mødt op i flere tilfælde, turneringsleder-kursus?, beløb fra KSU? PK vil gerne tage et kursus. EH: det er svært. BE: der findes et kampleder-kursus, et underkursus til turneringsleder-kurset. JV er også interesseret i et kursus.

 3. Evaluering af sæsonen 2004/2005
  PK: vi har det rart, det er en dejlig klub. BR: Problemer med medlemstilgang, ellers har alt fungeret. JV: udsugningsanlægget fungerer desværre ikke. Herefter fulgte en diskussion om klublivet og forholdene på Højnæsvej.

 4. Vestvold 2005 (VV)
  EH: Vi havde ingen tilmeldinger, arrangement tirsdag samtidigt med VV, også konflikt med forårs-turneringen. JV: uheldigt, at to klubber (Ishøj og Brøndby) er utilfredse med vores reaktion.
  Skal vi betale for "deltagelse"? Uklarhed om formuleringen i VV-reglerne. BE: det var meningen, at betalingen skulle dække udgifterne. Men i de netop vedtagne regler står der: "Indskuddet udgør 500 kr. pr. klub. Dette beløb berettiger til at sende to hold.". Altså ikke "pr. deltagende klub". Ikke at deltage i turneringen var ikke et punkt under diskussionerne. Der var enighed om, at vi bør prøve at få VV til at fungere igen. PK så helst, at VV lå i slutningen af marts, men BE henviste til de nye regler, som fastlagde den til april/maj. PK tilbyder at betale.

 5. Ishøj-sagen
  Er beskrevet i Interne Træk (IT). EH var utilfreds med at se Ishøjs brev i IT, ville gerne have kommenteret. Nogle mente, at det ikke hørte hjemme i vores klubblad. BE mente, at sagen nu var vist fra begge sider. PK støttede redaktørens frihed til at bestemme over indholdet.

 6. KSU-delegeretmøde
  EH fortalte om mødet, som han og BE deltog i. Specielt diskussionerne om formalia ved indkaldelsen til mødet og Gerner Carlssons voldsomme udfald mod KSU-formanden. Fællesafslutningen blev bibeholdt, mod vores ønsker.

 7. DSU-delegeretmøde
  EH henviste til referatet i SKakbladet. Det foregik bedre end året før.

 8. Skakkalender . EMT
  Per fremlagde et forslag til kalender, dækkende hele sæsonen frem til juni. BE udtrykte lidt betænkelighed ved at planlægge tingene så langt frem. EH kommer først hjem 6. sept (er i Tyrkiet med landsholdet). PK er ikke hjemme sep-okt. BR tilbyder at tage kontrollen 6. sep. BE sender turneringsskema til EH og BR inden problemskak-konferencen i Grækenland. EH sørger for turneringsleder.

 9. Ejlerts mindeturnering
  Arbejdsgruppen havde møde 28. feb. Datoen blev fastlagt til 20. nov. I kantinen stiller EH . BR . Erik Johansen op. BK . PK turneringsleder, evt. . en fra Glostrup Skakklub? (PK kontakter). Evt. lån af skakbrætter fra DSU (EH), evt. sponsorstøtte (EH). EH: det skal være en 7-runders turnering med 8-mands grupper, ikke bare 6 runder som i VV - men så kan det ikke være i Rødovregård. EH taler med Flemming Riedel om vi kan låne spejlsalen.

 10. Interne turneringsregler (mobiltelefoner mv.)
  PK fremlagde et forslag, som blev vedtaget

 11. Kulturnat 2005
  Hvilken dag? EH har kontaktet Rødovre Centrum. De har kun brikkerne, gulvet med felterne eksisterer ikke længere. Diverse muligheder blev diskuteret. Lyn mod klubbens medlemmer? Skak med levende brikker? (blev forkastet).

 12. Klubbens medlemstal og økonomi
  BR: Det ser bedre ud end det plejer. KH beklager medlemstilbagegang (Poul Erik Pedersen, Mogens Jeberg, Winnie Sørensen, Niels Opstrup)

 13. Eventuelt
  Et forslag om annoncer i klubbladet blev rejst. BE var imod en kommercialisering af bladet og fik heri støtte fra JV. PK: det må være redaktørens indstilling, som er det afgørende.
  Medlemstilbagegangen og endda nedlæggelsen af enkelte klubber blev diskuteret. Vi har dog selv fået adskillige spillere fra Vanløse, der synes at have problemer.
  Ole Lindberg var kommet med et forslag om røgfri forhold for unge spillere.
  JV ønskede fremtidige indkaldelser til bestyrelsesmøder sendt via e-mail, billigere for klubben, nemmere for alle. Bortset fra KH var der enighed om dette. PK vil fremover kun sende brev til KH, e-mail til de øvrige.
Næste møde ikke fastlagt2005-10-29

Bjørn Enemark