Generalforsamling Tilbage til forsiden


Der blev afholdt generalforsamling tirsdag 21. februar med pænt fremmøde.

Valg af dirigent
På forslag fra bestyrelsen valgtes Bent Christensen (BC), som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning
Herefter fik Per Kühlmann (PK) ordet til formandens beretning. Denne kan læses andetsteds i bladet (her). Der var ikke den store spørgelyst blandt medlemmerne, men Bent Kølvig (BK) kom dog med nogle kommentarer. Om EMT-turneringen mente han, at der havde været nogle problemer med udsatte partier. Ikke alle var forberedt på, at der kunne blive tale om at spille uden for de angivne datoer. Han mente, at dette burde fremgå af indbydelsen. Ernst Hansen (EH) svarede, at han ville sørge for at få det med. BK mente også, at syv halvtimes partier til Ejlerts mindeturnering var for meget, kunne man spille med tyve minutters betænkningstid. I forsamlingen syntes der dog at være mest stemning for at fastholde de tredive minutter. BK: Kunne man nøjes med 6 runders Monrad i stedet? EH ville ikke tage stilling til dette her og nu, men tilbød BK at han kunne være med til at arrangere den næste turnering.

Regnskabet
Herefter fik kassereren Bjarne Røhder (BR) ordet til fremlæggelse af regnskabet. Dette kan læses andetsteds i bladet (her). BR fortalte, at regnskabet nu var udvidet med forrige års tal, budgettet for sidste år og et budget for det nye år. Helt A.P.Møller'sk, som han sagde. Det var også lykkedes at få en ordning på nogle uafsluttede sager, og alt i alt endte året med et beskedent plus. Han benyttede lejligheden til at takke Rødovre Kommune for finansieringen af de fine nye skakbrikker og -brætter.
Det var dog kun lykkedes ham at træffe den ene af revisorerne (Knud Erik Helleshøj). Han bad om forsamlingens godkendelse af regnskabet under forbehold af, at også den anden revisor, Michael Rosenby (MR), kunne acceptere det.
Der var almindelig tilfredshed med regnskabet, dog så BK gerne, at det lå klar og underskrevet og måske endda offentliggjort før selve generalforsamlingen. Herefter blev mødet kortvarigt afbrudt, mens klubben bød på en forfriskning.

Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, det var der ingen indvendinger mod. BK spurgte, om folk fra andre klubber betalte fuldt kontingent, hvis de også var medlem her. Hertil svarede BR, at f.eks. Bjørn Gemzøe ikke betalte KSU/DSU-kontingent gennem Rødovre.

Indkomne forslag
Mere diskussion var der om en gentagelse af Ejlerts mindeturnering. EH mente, at der ville have været flere deltagere, hvis den ikke havde ligget på en spilledag i divisionsturneringen. PK ville overlade beslutningerne om antal runder og betænkningstid til dem, der skulle arrangere turneringen. Det vandt tilslutning. Zoran Wisal (ZW) satte spørgsmålstegn ved at genbruge navnet, specielt mindeturnering. Anders Hørby mente, at vi kunne kalde den Ejlert Andersens turnering. Judith Katz (JK) var ikke så interesseret i navnet. "Betyder navnet noget? Folk kommer, hvis de vil bruge en søndag på det."

Valg
Valgene var hurtigt overstået, idet alt skete som foreslået af bestyrelsen:

  1. formand: PK genopstillede ikke, EH blev valgt i stedet
  2. fire bestyrelsesmedlemmer. Normalt kun to, men Knud Hornhaver (KH) ønskede at udtræde efter kun ét år, og EH var jo valgt som formand. Og Klaus Mortensen (KM) genopstillede ikke. Bjørn Enemark (BE) blev genvalgt, PK og Flemming Bruun nyvalgt, alle for to år, og Børge Nielsen (BN) blev valgt til KH's plads for ét år.
  3. revisor: MR blev genvalgt
  4. to bestyrelsessuppleanter: Jan Nielsen (JN) blev genvalgt og Gisli Hardarson (GH) blev nyvalgt.
  5. en revisorsuppleant: Erik Johansen (EJ) blev genvalgt

Eventuelt
EH indledte med at takke PK for hans to år som formand. Han var glad for at have fået mulighed for at lære noget af PK, bl.a. vigtigheden af at holde et møde før en åben turnering. Der var holdt 8 bestyrelsesmøder i den periode, det er vist aldrig set før. Ét af dem var privat hjemme hos PK, meget hyggeligt. EH ville prøve at gøre det til tradition.
Knud Erik Helleshøj (KEH) mente, at kassereren burde være kontingentfri. Formanden er, men kassereren gør også et stort arbejde.
BK havde fundet klubbens vandrepokal i skabet. Sidste indskrift var fra 1997. Johnny havde netop vundet mesterrækken. Burde han ikke stå på pokalen? Hvad med de mellemliggende vindere? Var der plads nok? KH mente ikke, at klubbens økonomi rakte til at få indgraveret navne.
BK talte også om klubbens fortsatte eksistens. Noget af det vigtigste er, at folk ved, at der er en skakklub. Vi findes på nettet. Burde vi ikke annoncere? Man kunne også lave stævner, hvor folk kommer. Hvad med at arrangere en match på det nye bræt i centeret, eventuelt i forbindelse med indvielsen i begyndelsen af marts af center-udvidelsen? BE svarede, at bestyrelsen havde diskuteret forskellige planer om en indvielses-match. Det blev foreslået (jeg fik ikke noteret hvem), at centerdirektøren kunne spille mod borgmesteren, hvor hver havde lov til at medbringe en sekundant. EH svarede, at han allerede havde taget kontakt til centerkontoret og - i første omgang - fået en e-mail adresse til centerdirektøren. EH ville nu, i egenskab af formand, skrive til ham og foreslå en indvielsesmatch.
BK mente, at skakbrættet i centeret burde bruges mere. Kunne man spille lynskak? Det ville give motion! og underholdning!
BK viste også en lokalavis frem med en artikel om Den Danske Bank, som vil belønne gode lokale initiativer inden for viden, kultur, idræt, med lokal forankring. De støtter, efter ansøgning, med 10.-75.000 kr. Kunne man arrangere lynskak i centeret? F.eks. "Maxi-cup" med reference til de store brikker. Hvis der er gode præmier, så kommer de gode spillere.
EH var lidt skeptisk. Han havde tidligere spurgt i sin egen bank. De havde svaret: "Har klubben konto her i banken?". AH nævnte annonceringsværdien for begge parter: Den Danske Bank og Rødovre Skakklub arrangerer dette. BK nævnte, at BG Bank i efteråret havde finansieret et simultan-arrangement med Sune Berg for Hvidovre. Johnny Smidt (JS) foreslog, at det kunne være nogle fra klubben mod lokale spillere. BK mente dog, at det skulle være et offentligt arrangement.
John Vestergaard (JV) foreslog en cupturnering som kvalifikation. 4-6 spillere kunne spille om muligheden for at møde stærkere spillere. EH ville tage forslagene op i bestyrelsen.
Per sluttede med at sige tak til Knud og Klaus for deres tid i bestyrelsen
Herefter lukkede BC mødet.


www.valleybronze.com (Elle George)