Regnskabet 1. januar - 31. december 2007 Tilbage til forsiden


Regnskab Regnskab
Indtægter: 2007 2006

1. Kontingenter
Kontingenter ialt: 28.549 28.549 32.727

2. Turneringsindskud
Rødovre-EMT 2.880 3.340
Vinterturneringen 1.000 1.200
Forårsturneringen 1.000 1.100
Lyn, forår og efterår 200 420
Turneringsindskud ialt: 5.080 5.080 6.060

3. Indskud nye medlemmer 100 340
4. Huslejetilskud 10.260 10.260 10.000
5. Renteindtægt 45 45 1
6. Sponsortilskud 7.990 7.990 8.250

Samlede indtægter: 51.923 57.377

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 5.180 6.520
April kvartal 4.948 5.774
Juli kvartal 4.456 5.542
Oktober kvartal 4.614 5.022
Holdturnering 300 0
Kontingenter KSU ialt: 19.498 19.498 22.858

2. Turneringspræmier
Rødovre-EMT 3.400 4.100
Rødovre-EMT, spurtprĉmie 0 200
Vinterturneringen 1.000 1.300
Forårsturneringen 1.000 1.100
Lynskak, forår . efterår 200 460
Turneringspræmier ialt: 5.600 5.600 7.160

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 499 -809
Juleafslutning 250 569
Vestvoldturneringen ud 400 0
Rødovre Centrum 528 524
Rødovre Mesterskab - EMT-afgift+ann 810 971
Særlige arrangementer ialt: 2.487 2.487 1256

4. Administration m.v.
Husleje 23.250 23.250
Porto 897 1.253
Girogebyr 482 366
Web-hotel 810 1.190
Telefon mm.(formand/holdledelse) 100 100
Revision 0 10
Generalforsamling 100 170
Gaver 0 450
Interne Træk 800 800
Diverse 369 50
Kontorhold 1.130 1.595
Bestyrelsesmøder 393 144
Administration m.v. 28.330 28.330 29.377

Samlede udgifter: 55.915 60.651

Driftsresultat

Samlede indtægter 51.923 57.377
Samlede udgifter -55.915 -60.651

Driftsresultat -3.992 -3.273

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 Regnskab Regnskab
2007 2006
KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 31.12.2006 11.686 15.355
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2007 -3.992 -3.273
Afskrivning af gæld 2.357 -395
Egenkapital pr. 31.12.2007 10.052 11.686

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Danske Bank 23.835 8.119
Kontant beholdning (kasserer har til gode) -1.948 5.383
Tilgodehavende 8.990 1.990
Aktiver i alt 30.877 15.492

Passiver
Kortfristet gæld -20.725 -3.805
Passiver i alt -20.725 -3.805

Egenkapital pr. 31.12.2004 10.152 11.686

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet til stede.

Rødovre den 26. februar 2008

Knud-Erik Helleshøj Zoran Wisal
(revisor) (revisor)

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 20. februar 2007
Bjarne Røhder
(kasserer)