Bestyrelsesmøde 2010 5. marts 2010 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2010, i klubben, tirsdag 2010-03-04, kl. 19:30

Til stede: Sten Bauers (SB), Flemming Bruun (FB), Ernst M. Hansen (EH), Morten Møller Hansen (MH), Henry Lund Jørgensen (HJ), Ole Lergren (OL), Bjarne Røhder (BR), Zoran Wisal (ZW) og Bjørn Enemark (BE).
Afbud fra Per Kühlmann.

 1. Peder Herborg var heller ikke mødt. Det blev indledningsvis diskuteret, om han faktisk var medlem af bestyrelsen. MH fortalte, at han er suppleant. Der viste sig så at være divergerende opfattelser af begrebet suppleant til bestyrelsen. Fra Rødovre-siden var opfattelsen, at en suppleant kun får funktion, når et medlem af bestyrelsen træder helt ud af bestyrelsen. I Vanløse-regi var man vant til, at en suppleant trådte ind, når der forelå et afbud til et normalt bestyrelsesmøde. Der var dog enighed om, at problemet ikke var så stort for øjeblikket.

 2. Nøgler
  SB fortalte, at han havde fået sin nøgle tilbage fra Nikolaj. Vi forsøgte at opstille en liste over personer med nøgle og nåede korrekt frem til: SB, FB, EH, MH, BR, BE af de tilstedeværende. Derover Bent Kølvig, Per Kühlmann og Gisli Hardarson. Det blev vedtaget, at lade Gisli overdrage sin nøgle til Nikolaj - som så skulle kvittere for den.

 3. Ny organisation i Foreningshuset
  EH gentog Pers redegørelse fra sidste bestyrelsesmøde og fortalte endvidere, at man fra kommunens side havde peget på Ahmed Dhaqane som formand for den nye bestyrelse. Per ville naturligvis ikke stille op mod ham, men blev i stedet valgt som næstformand - i øvrigt med en modkandidat, der siden viste sig at være Flemming Riedels søster. Flemming Riedel er nu helt ude af Foreningshuset, han har afleveret sine nøgler og overdraget det hele. Det er umiddelbart svært at forestille sig huset uden en ildsjæl som ham!
  EH fortalte også, at tilskudssystemet ville blive lagt om: hidtil har vi betalt husleje, men også modtaget tilskud fra kommunen. EH mente, at vi fremover ikke ville få tilskud, men til gengæld komme til at sidde huslejefrit. Kun enkelte brugere (f.eks. Rødovre Kommunale Aftenskole) skulle betale egentlig husleje. Han var dog ikke helt sikker på denne konstruktion.
  MH spurgte, hvornår vi har lokalerne. Han havde i forbindelse med en holdkamp været ude for, at somalierne først begyndte at rydde op, da han kom kl. 19, men alt kom dog på plads til 19:20. Det var vist en engangsforeteelse. EH mente, at vi har lokalerne fra kl. 19, måske endda fra kl. 18. BR havde været ude for, at slankeklubben Vægtvogterne ikke var ude kl. 19. EH prøver at få undersøgt aftalen.

 4. Punkter til generalforsamlingen
  EH skriver på beretningen. Han efterlyste nogle aktiviteter fremover: MH foreslog nogle annoncerede foredrag, almindelig tilslutning

 5. KSU-delegeretmøde, vores forslag.
  SB: skal med i beretningen. MH foreslog at få en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedrørende den nuværende fællesafslutning. OL var for at fastholde dette årlige skaktræf, men de fleste af de øvrige imod.

 6. Holdkampe
  FB fortalte, at der allerede nu var tre afbud til førsteholdet. Søren Boeck søges indkaldt som reserve. Det blev diskuteret, om vi skal prioritere førsteholdet på bekostning af andetholdet, som også har en chance for oprykning. Vi savnede her viden om antal op- og nedrykkere. BE skriver til turneringsleder Peter Olsen.
  Andetholdet var blevet fradømt et point pga. Peter Ranks manglende fremmøde. Men Peter siger selv, at han har meldt afbud til Flemming under den foregående holdkamp. Der var enighed om, at det var en hård dom. EH sender mails videre til Morten, skal vi gå videre med det? BE: Det viser sig efterfølgende, at klagefristen allerede er overskredet.

 7. Kasserer
  BR er faktisk ikke valgt som kasserer, idet han var syg ved den stiftende generalforsamling. Det er Per, som blev valgt, men han regnede det kun for at være midlertidigt - indtil Bjarne blev klar igen. På generalforsamlingen bør Bjarne også formelt overtage posten igen.
  BR fremlagde et halvårsregnskab (1. jan - 30. jun) for Rødovre Skakklub og tilsvarende et halvårsregnskab (1. jul - 31. dec) for Damhus Skakklub. Bjørn Johansen skulle så fremlægge et tremåneders regnskab for Vanløse Skakklub. Det blev diskuteret, hvem der skulle revidere disse regnskaber. Følgende blev besluttet: Regnskaberne for Rødovre og Damhus revideres af den valgte revisor, Bjørn Johansen. Regnskabet for Vanløse revideres af de tidligere revisorer for Rødovre, Zoran Wisal og Knud Erik Helleshøj.
  BR fortalte også, at klubbens økonomi så ganske pæn ud. Lige nu var der en betydelig likviditet, men vi manglede også at betale en eventuel husleje og desuden to kvartalers kontingent til KSU. De har endnu ikke sendt opkrævning!
  BR fremlagde også et budget for 2010. Nogle småfejl blev korrigeret.

 8. Øverste gruppe i EMT
  I forbindelse med præmiebudget nævnte MH, at næste EMT burde annonceres med "Øverste klasse er åben for spillere med over 2000 i rating". Han var overbevist om, at der ville komme mange stærke spillere til. Det var dog ikke helt klart (for mig), hvad der skulle ske hvis der kun kom fem tilmeldinger fra folk med over 2000. Eller hvis der kom elleve?

 9. Bibliotek
  Ligeledes til budgettet: MH mente, at der burde sættes et beløb af til indkøb af noget dansksproget skaklitteratur, som medlemmerne kunne hjemlåne. BE var lidt skeptisk på grund af tidligere erfaringer: bøgerne blev ikke leveret tilbage. Men MH havde bedre erfaringer fra Vanløse og mente, at vi f.eks. burde have noget basislitteratur af Bent Larsen. Det blev vedtaget at afsætte 1000 kr. til dette.

 10. Sponsor
  BR gentog redegørelsen fra sidste bestyrelsesmøde om mødet med en repræsentant for Arbejdernes Landsbank. Der var enighed om, at vi godt kunne tage imod tilbudet om at udsende et medlemsblad med lidt reklamemateriale fra banken. Flere af de øvrige muligheder var man lidt tøvende over for. F.eks. reklame i Rødovre Centrum under arrangementer, annoncer i fribonden og opstilling til holdkampe i T-shirts.

 11. Tilskud til koordinerede turneringer
  MH foreslog, at klubben - i lighed med Vanløse - gav et tilskud til deltagelse i koordinerede turneringer (dog formentlig ikke klubbens egne?). Følgende betingelser skulle være opfyldt: man skulle have en score over forventet, og der skulle skrives en artikel til klubbladet. Tilskuddet skulle være 100%, dog max. 200 kr.

 12. logo
  Der var enighed om, at det var bestyrelsen, der skulle vælge det nye logo. Det skal så ske på det næste bestyrelsesmøde, hvor de to forslag kan fremvises, og der kan argumenteres for dem.

 13. Næste EMT
  EH ville gerne have annonceringen på plads tidligt. Det skal også med i Skakbladet denne gang. MH og BE skal se udkastet (den stærke øverste gruppe). Datoerne må blive fra 7. september, 31. august er afsat til match mod Hvidovre.

 14. Aktivitetskalender

 15. Rødovre Centrum
  Vi havde fået datoen 13. marts, men det var så ikke på det store bræt. I stedet er det blevet til 10. april (skærtorsdag er 1. april) på festpladsen. Skal det være mod Vestegnen? EH prøver at kontakte Svend Kjems Hove.

 16. EMT-præmie
  BR havde en kuvert med en præmie til Kurt Søgaard Nielsen liggende. Han er blevet nr. 3 på korrektion (nu bekræftet af BE), selv om han ikke spillede partiet mod Niels-Holger Nielsen, det som der kom en ankenævnssag ud af.

  Bjørn