Generalforsamling 27. marts 2011 Tilbage til forsiden


Ved generalforsamlingen 22. marts 2011 var følgende til stede: Bent Kølvig (BK), Bendt Breinholt (BB), Bjørn Gemzøe (BG), Jens Carl Hviid (JCH), Jørgen H. G. Hansen (JH), Søren Hansen (SH), Knud Erik Helleshøj (KEH), Nikolaj Benjamin O'hayv (NBO), Poul Busk Sørensen (PBS), Steen Schousboe (SS), Johnny Smidt (JS) samt den udvidede bestyrelse Bjarne Røhder (BR), Bjørn Enemark (BE), Ernst M. Hansen (EMH), Flemming Bruun (FB), Gisli Hardarson (GH), Henry Lund Jørgensen (HLJ), Morten Møller Hansen (MMH), Ole Lergren (OL), Per Kühlmann (PK), Sten Bauers (SB), Zoran Wisal (ZW), i alt 11 menige medlemmer og 11 bestyrelsesmedlemmer.
Ernst bød velkommen.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Schousboe, som blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet via kalenderen i fribonden fra december og indkaldelsen på hjemmesiden. Derefter gav han ordet til Ernst.

Formandens beretning

Se denne her.

Herefter åbnede SS for spørgsmål relateret til formandens beretning og spørgelysten var stor. Mange tråde blev åbnet sideløbende og det kneb med at få dem afsluttet.
BB spurgte, om arrangementet i RC nu var aflyst. Det bekræftede Ernst.
NBO havde flere spørgsmål:
1) Hvordan kunne det lade sig gøre for Posten at få lov til at spille sidste runde på forskud?
2) Det kunne måske skaffe flere stærke spillere til EMT, hvis man reklamerede for Damhus, når man var ude for at spille EMT andre steder. Vi er ikke så kendte.
3) Man kan lave en kort annonce i Skakbladet uden at det koster noget.
4) Hvordan skulle Mortens blindparti afvikles?
JS mente, at der kun ville komme flere stærke spillere, hvis præmierne var større.
JCH nævnte at fjerdeholdet ikke spiller så mange kampe og foreslog, at man fik gjort noget ved dette. EMH henviste til et indsendt forslag.
MMH svarede NBO, at man ved at reklamere for Damhus nok kun ville gå på strandhugst hos andre klubber, ikke skaffe nye medlemmer til skak, men måske ville nogle overveje dobbelt medlemskab. Han oplyste også, at blindpartiet skulle afvikles som et konsultationsparti.
BB spurgte mere til dette og MMH fortalte, at han ville sidde i analyserummet uden bræt og brikker og de øvrige i den store sal, hvor de kunne snakke sammen. Så kunne man kommunikere trækkene ved at sende depecher frem og tilbage.
BK sagde, at holdturneringen gik over forventning. Vi havde fire hold med, fik tre førstepladser og en fjerdeplads. Damhus Skakklub bliver nævnt på mange klubbers hjemmesider. Men der er for mange afbud.
BB anførte hertil, at det gav spillere som ham en chance for at deltage.
BK lagde op til en diskussion om holdkampe. Han sagde, at vi i år jo havde spillet med en såkaldt libero (ham selv), der kunne være reserve på forskellige hold. Næste år kan vi med søndagskampe i 2. division forvente flere afbud. Vi skal have samlet et 2. divisionshold. Der vil være nye problemer. Man skal køre længere, det vil være smart med fællestransport. Måske også egen holdkoordinator til at skaffe reserver og transport.
EMH svarede NBO vedr. annoncer i Skakbladet. Hvis man tegner en annonce, så kommer der også en forløber kort inden. Man får ikke noget i Skakbladet uden at betale.
BK spurgte også til hjemmekampe i 2. division om søndagen. Har vi lokalerne om søndagen? PK svarede, at en af indtægtskilderne for huset stammede fra at leje lokalerne ud. Men det skulle være muligt at bruge lokalerne søndage, hvis de blev reserveret i god tid.
NBO mente, at det ikke var fair over for Morten med et konsultationsparti, når han skulle spille blindt. Han foreslog enten et almindeligt (ikke-blindt) konsultationsparti mod Morten eller at Morten spillede blindt mod vinderen af gruppe B.
JS var ikke imponeret over, at Morten spillede blindt. "Jeg ser heller ikke noget, når jeg spiller!", sagde han.
PBS følger op på spørgsmålet om torsdagene. EMH lovede at tage det op på næste bestyrelsesmøde.
FB svarer på BK indlæg. Det var svært at skaffe reserver i sidste runde. Jeg måtte overtale folk (HLJ bekræftede dette), men det lykkedes. Det var nok en god idé at være flere om det. Han foreslog BK som hjælper.
MMH: Førsteholdet vandt på trods af nederlag. Nogle ønsker ikke at spille søndage. Vi kommer til at møde mange mesterspillere, og det bliver svært. Vi bør kvittere for oprykningen med at stille det stærkest mulige hold. Der er brug for et opsøgende arbejde.
Morten spurgte også, hvor mange gange vi havde spillet venskabskamp mod Hvidovre. EMH og PK i kor: Altid!
JS spurgte, hvem af 1. holdets spillere, der havde meldt fra pga. søndagskampe. MMH svarede, at det var Eivind Einersen, Steen Schousboe og Benny Roland Petersen. SS supplerede med, at han gerne ville spille som reserve, men ikke kunne binde sig til alle kampe og derfor ikke ville være fast mand på holdet.
BK samlede op på en del forskellige tråde.
- mht. reserver, så var det en udmærket ordning at have en libero, der kunne træde ind flere steder. Måske burde der endda være to.
- mht. reklamer i lokalpressen. Han havde sendt referat ind hver gang og fire gange havde de bragt det, undertiden dog i stærkt redigeret form.
- mht. logo, så var det godt nok hans idé, der var blevet valgt som logo, men hvor mange havde opdaget, at BE havde bearbejdet det efterfølgende, så det nu fremstod smukkere?
- mht. EMT-turneringen, så har den nu kørt fem gange. Et prestigeprojekt fra EMH's side med det formål at lokke spillere til klubben. Men er dette formål blevet opfyldt? Det mente BK ikke. Der er mange af klubbens medlemmer, som ikke møder op i den periode. Han så hellere en anden turneringsform: Spil, når du vil. Så kunne man måske få klubmedlemmerne at se.
NBO: Mht. til at få folk herud, vi har ikke et navn endnu. Reklamér for klubben, når du er ude at spille.

Regnskab

BK ønskede inden regnskabet at kende den samlede dagsorden. SS oplæste denne, herunder at der var indkommet i alt 6 forslag.
Herefter præsenterede BR regnskabet, som præget af at klubben ikke længere skal betale huslejen. Der var nogle poster vedrørende gammel gæld til KSU fra Vanløse Skakklub. Men alt i alt var det et meget positivt regnskab. Det var tydeligvis svært for kassereren at fastholde sin pessimisme! (red.)
BK spurgte til budgettet. SS svarede, at det kom efter regnskabet.
BK talte om rejseudgifter for 1. holdet i 2. division.
MMH spurgte til gammel gæld vedr. Vanløse og til, hvorfor kontingentbeløbene til KSU var forskellige fra kvartal til kvartal.
BR svarede, at der havde været vrøvl med opkrævningerne fra KSU. Der manglede specifikation for et kvartal i 2008 og opkrævningen for 2. kvartal i 2009 var slet ikke modtaget. Mht. de forskellige kvartalsbeløb, så skyldtes det, dels ind-/udmeldelser, dels at folk skifter status (til pensionist).
BE sagde, at KSU ganske vist havde haft en kasserer (Jan Petersen) som stod for for meget (ungdomsarbejde, næstformand, kartoteksfører) og som ikke havde check på det økonomiske. Ikke desto mindre burde Vanløses kasserer have konstateret, at en betydelig udgiftspost manglede i regnskabet. Det ville generalforsamlingen også have opdaget, hvis der var præsenteret et regnskab for Vanløse sidste år.
NBO: vi skal betale hvad vi skylder. BR svarer, at beløbet nu er betalt.
BE spurgte drillende til minustegnene: når nu sommerafslutningen og juleafslutningen stod med minus og dermed var "negative udgifter", eller om man ville det, egentlige indtægter, hvordan skulle man så tolke minustegnene i passiverne? Var det også "negative forpligtelser", eller om man ville det, egentlige tilgodehavender? Og hvorfor var de så trukket fra ved opgørelsen af egenkapitalen?
MMH spurgte til de 2.200 i tilgodehavender. BR svarede, at det ikke-udbetalte præmier til vinterturneringen, som der jo allerede er betalt indskud til. Altså en periodeforskydning, fordi turneringen skal finansiere sig selv: præmierne skal udbetales af indskuddet.

Budgettet

BR åbnede med at sige, at udgifter vedr. 2. division ikke var med, da vi på budgettidspunktet ikke vidste, at vi vandt rækken.
SS ønskede dog først regnskabet godkendt af forsamlingen. Det blev godkendt. Herefter var der en mindre pause, idet kassereren lod klubben stå for øl eller vand til de fremmødte.
EMH spurgte, hvorfor der kun var budgetteret med tre hold i holdturneringen.
PK spurgte til omkostningerne for generalforsamlingen, som var sat meget lavt.
PBS spurgte til rejseudgifter for førsteholdet. Var der en principiel afgørelse at, at klubben ville dække i det mindste en del af disse?
NBO støtter forslaget om kompensation for rejseudgifter.
BK foreslår, at kassereren udarbejder et nyt budget.
FB siger, at dette med rejseudgifter er en ny sag, der må drøftes af bestyrelsen.
MMH: Jeg har set på KSU's side, at en af modstanderne er Bornholm. Det er ikke lige om hjørnet. Andre er Helsingør og Køge, det er mere overkommeligt.
Flere spørger til muligheden for et kommunalt tilskud til rejseudgifter, eller et tilskud fra KSU. EMH mener ikke, at der er mulighed for andre tilskud fra kommunen end det, at vi sidder huslejefrit. Men måske kunne vi tale med Arbejdernes Landsbank (AL).
BB: i Ældresagen får vi tilskud selv om vi bor gratis. Og måske kunne det, at vi er kommet i 2. division motivere et tilskud fra kommunen eller AL.

Indkomne forslag

Fra NBO et forslag om ændring af betænkningstiden for øverste gruppe til 90 min. . 30 sek. pr. træk og til 1 time . time for de øvrige grupper, i begge tilfælde for at få en skakmæssigt bedre afvikling af slutspillet. EMH mener, at vi principielt bør spille med samme regler som i holdturneringen. Har aldrig prøvet at spille med 90 min. . 30 sek. pr. træk.
MMH har prøvet denne form og synes godt om den. Synes dog også, at vi bør matche reglerne i holdturneringen. Men i 2. division er betænkningstiden 2 timer . 1 time. Han genkender i øvrigt punktet, der er en evig diskussion på hver eneste generalforsamling om betænkningstiden. Der er fordele og ulemper ved alle systemer.
PK mener, at det må være bestyrelsen, der fastlægger retningslinierne for turneringerne. NBO siger, at forslaget er nyt, det er hermed fremsat, bestyrelsen må afgøre, om det skal føres ud i livet.
SS konkluderer, at det overlades til bestyrelsen.

Fra NBO et forslag om en betydelig opstramning af kommunikationen i forbindelse med holdturneringen. NBO støttede BK's forslag om en libero og at der fremover skulle være to personer til at styre reserver og kommunikation.
Der var nogen diskussion om et par konkrete tilfælde. EMH sagde, at han havde grebet ind i et tilfælde og skaffet en reserve, hvor han burde have overladt det til Flemming.
JS sagde, at det ikke er noget problem i klubben med fremmøde til holdkampe.
FB: Jeg kan ikke nikke genkendende til problemet. Der har været to tilfælde af manglende fremmøde, beklaget dybt af de pågældende. Det har altid været muligt at skaffe reserver i stedet for spillere, der har meldt afbud.
Alle holdlederne gav udtryk for, at kommunikationen med FB var fin, og at de altid fik en holdopstilling dagen inden kampen.

Fra NBO et forslag om altid at have Skakhåndbogen og en styrkeliste i spillelokalet ved holdkamp. Egentlig ikke et forslag, da det er et krav fra KSU.
BK sagde, at sådanne forslag hverken kan forkastes eller vedtages.
BE . EMH . MMH: Vi har altid styrkelister med til udekampe så vi kan tjekke opstillingerne.
BK mente, at disse styrkelister burde vises frem til holdkammeraterne. Der er flere eksempler på at spillerne ikke har vidst, at modstanderne havde langt mindre rating.

Fra PBS et forslag om strammere afvikling af klubbens turneringer, således at alle udsatte partier skulle være afviklet før start af fjerde, sjette og syvende runde. Vi burde f.eks. kunne spille udsatte partier på tirsdage i de uger, hvor vi har udekampe, eller på torsdage.
NBO nævnte, at kampe i syvende runde ved EMT ikke kan udsættes, men eventuelt spilles forud. JCH og MMH tilsluttede sig
PK kunne ikke støtte dette. "Jeg er uenig i din rigorisme" sagde han, "Jeg er her kun for at lege."
Ernst kommer med et eksempel. "Hvad gør vi i sådant et tilfælde?"
Morten glatter ud: Der skal ikke være nogen sanktioner. Mon ikke vi alle kan gå ind for det, hvis "skal" ændres til "tilstræbes"? NBO støtter: I Brønshøj siger man: det skal helst afvikles ...
PBS: Vi skal ikke være uvenner og ikke sige ord efter hinanden selv om vi er noget uenige, blot debattere det fremlagte. Jeg har sået et frø, så må vi se om det spirer.
SS konkluderede, at der havde været fortalere for en opblødning af forslaget og at resten måtte være op til bestyrelsen.

Et forslag fra BG om dobbeltrunde for fjerdeholdet, der ellers ville få for få kampe.
EMH nævnte, at det i år ville have været et problem ved afslutningen i Tapeten, hvis spillerne fra fjerdeholdet ikke havde kunnet stille op som reserver. JCH modificerede forslaget til kun at gælde, hvis der var 5 eller færre hold. NBO støttede.
EMH var bekymret for, om vi havde reserver nok. PBS: Man tager højde for alle forhold, når man melder hold til.
BE anførte, at det sådan set var et forslag til bestyrelsen om at stille forslag til KSU om at ændre holdturneringen. Enighed om dette. Også dette forslag blev overladt til bestyrelsen.

Valg

Der skulle vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer for to år. Ernst M. Hansen, Morten Møller Hansen og Sten Bauers stillede op og blev valgt. Som revisor genvalgtes Bendt Breinholt.
Ligeledes skulle der vælges kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer for ét år. Det blev Bjarne Røhder, Flemming Bruun, Ole Lergren og Bjørn Enemark.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Gisli Hardarson og Henry Lund Jørgensen. Som revisorsuppleant valgtes Knud Erik Helleshøj.
Som delegeret til Foreningshusets repræsentantskab genvalgtes Per Kühlmann.
Ingen modkandidater, valghandlingen tog omkring et minut.

Eventuelt

JS rejste igen spørgsmålet om nøgler og efterlyste nogen, som var indstillet på at være i klubben på sene tidspunkter.
EMH talte om den kommende Vestvold-turnering og efterlyste deltagere.
EMH spurgte igen, om vi skulle fremsætte forslaget om sidste på ny.
NBO sagde, at man i sin tid kunne få støtte til at blive turneringsleder. Gjaldt dette stadig? Støttede i øvrigt det med nøgler.
MMH: Vi har 10 nøgler. Der er skrevet under for de enkelte nøgler, men måske kan man aftale at låne. Alle burde have sin nøgle med. Og ja, vi burde genfremsætte forslaget.
EMH sagde om kamplederuddannelsen, at klubben betaler hvis man består. Ellers må man selv betale.
Herefter lukkede SS generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Bjørn