Generalforsamlingen 2012 8. april 2012 Tilbage til forsiden


Der var pænt fremmøde til general-forsamlingen tirsdag d. 20. marts:
Bent Kølvig (BK), Bjørn Gemzøe (BG), Eigil Asanta (EA), Eivind Funch Carlsen (EFC), Erik Johansen (EJ), Gisli Hardarson (GH), Jens Carl Hviid (JCH), Knud Erik Helleshøj (KEH), Niels Møller Rendlev (NMR), Nikolaj O'hayv (NOH), Per Kühlmann (PK), Poul Busk Sørensen (PBS) og Zoran Wisal (ZW), og fra bestyrelsen Ernst M. Hansen (EMH), Bjarne Røhder (BR), Flemming Bruun (FB), Morten Møller Hansen (MMH), Ole Lergren (OL), Sten Bauers (SB) og Bjørn Enemark (BE, ref.)

EMH bød velkommen og foreslog PK som dirigent, og han blev valgt.

PK konstaterede, at generalforsamlingsdatoen i tre måneder havde stået i julenummeret af fribonden og på kalenderen på nettet. Dagsordenen var kommet til senere, men fristen til indsendelse af forslag var blevet forlænget. Han anså derfor generalforsamlingen som lovligt indvarslet, medmindre der var indvendinger mod dette. Det var ikke tilfældet.

Formandens beretning

Se denne

BG spurgte, om vi igen i år ville deltage i Vanløse Idrætsnat. EMH bekræftede dette.

BK startede med at rose bestyrelsen for et år uden mislyde. Derefter spurgte han til EMHs bemærkning om "Tak for denne gang" til Lars Grahn (LG), som havde ønsket at spille mod stærke danske spillere og fået lov til det på førsteholdet og scoret 1 på andetbrættet. Endvidere spurgte han til de indkøbte nye ure, der var et af dem som strejkede.
EMH svarede, at LG var meget gerne måtte deltage på førsteholdet, men nu på normale medlemsbetingelser.

BR svarede, at NMR havde givet det defekte ur retur til Dansk Skaksalg, og at vi ville få et andet. MMH svarede, at vi har fået en fin æske til de nye ure, men at han ikke kunne finde den, da vi skulle spille "hjemmekamp" i Allerød. Det viste sig imidlertid, at de gamle elektroniske ure også kunne indstilles til divisionsturneringens spilletid.
Mht. LG, at hans skæbne vist var knyttet til vores deltagelse i 2. division.

Regnskabet

Herefter fik BR ordet til fremlæggelse af regnskabet (se dette).
Regnskabet udviser et betydeligt underskud af flere grunde:

KEH havde ingen kritiske bemærkninger til regnskabet, men savnede muligheden for at kunne sammenligne med budgettet for 2011.
BR anerkendte ønsket og ville tage det gamle budget med i næste års regnskab.
MMH forklarede punktet om indlæg til fribonden: hvis man i en koordineret turnering havde fået over forventet score, og indsendte et indlæg til fribonden med mindst et af partierne, så kunne man få halvdelen af sit indskud retur.
BK konstaterede, at underskuddet var knyttet til i år, der var ingen grund til bekymring for fremtiden. Han spurgte til, hvor mange medlemmer vi egentlig er, og om vi betaler for at spille i 2. division. JCH spurgte til indskud for nye medlemmer.

BR svarede, JH spurgte, som indskuddet så blev returneret, hvis man meldte sig ud.
BR svarede kort: Nej.

Indkomne forslag

Herefter fik BK ordet. Han havde indsendt fire forslag og lagde ud med det om styrkeliste-skak, som oprindelig var foreslået af PBS. Han forklarede, at tanken var at lokke flere ned i klubben på de dage, hvor der ikke var egentlige aktiviteter, f.eks. hvor kun ét hold spillede hjemmekamp eller hvor der var udsatte kampe.

Han mente ikke, at det var besværligt at administrere, der skulle blot udpeges en turneringsleder med en papkasse. Spillerne skulle lægge deres partier dér, og turneringslederen kunne så tømme den med mellemrum.

MMH fortalte, at et tilsvarende system eksisterede i Vanløse Skakklub, at formålet var at øge aktivitetsniveauet i klubben. Der var ingen administration, blot en tavle med navnene. To, der ikke havde noget en aften, kunne spille. Man kunne højst udfordre tre pladser op eller ned, men det kunne jo også være fem.

NOH ville holde det så simpelt som muligt, ikke det med max. fem til hver side, men lodtrækning om farve og mulighed for at afvise en udfordring.

EA ville vide, om der var nogen af de andre forslag, som udelukkede dette. BK: nej.

PK ønskede ordet "pålægge" ændret, men BK mente netop at det dækkede.

PBS takkede for de positive tilkendegivelser. Han ville gerne pointere, at det ikke kolliderede med lynskak. Vist kunne folk spille lynskak, hvis det var det, de kom for. Han nævnte, at han aldrig havde set seks af de otte bedste i klubben. Måske ville Morten eller Bent udfordre Søren Boeck?

EFC sagde, at han ikke spillede faste turneringer, men et seriøst parti for en enkelt aften kunne nok komme på tale.

BG foreslog at inddrage torsdagene.

EA efterlyste nogle regler. Var man forpligtet til at modtage en udfordring? Kunne klubbens lavest ratede udfordre den højest ratede?

ZW mente, at hver torsdag ville være for meget. Måske kunne man lave noget én torsdag om måneden? Første torsdag?

PK konkluderede på basis af de mange tilkendegivelser, at forslaget var vedtaget, dog med en lille ændring:
Generalforsamlingen opfordrer ...
Et lille udvalg bestående af BK, PBS og en fra bestyrelsen blev nedsat til at fastlægge reglerne.

Efter vedtagelsen af dette ønskede BK at trække et af de andre forslag. Han spurgte dirigenten, om han skulle læse det op, men det mente PK ikke.

BK oplæste derefter et forslag om at afprøve andre turneringsformer, f.eks. Schweizer-turnering, Spil Når Du Vil, Bilbao-turnering, tematurneringer.
Han mente ikke, at EMT-turneringen lokkede stærke spillere til klubben, og de bliver i hvert fald ikke medlemmer. Så måske var det på tide at prøve noget andet.

MMH syntes, at Bilbao-turneringer lød spændende. Han havde læst om det, men ikke prøvet det. Kunne dette knyttes til en koordineret turnering?

NOH mente, at dette forslag i nogen grad overlappede det med styrkelisteskak. Skulle en sådan turnering erstatte forårsturneringen? Mht. Schweizersystemet, så var det nok kun interessant i turneringer med pænt store præmier. Folk tog rundt og deltog i sådanne turneringer for at vinde stort mod den svageste halvdel, ikke for skakkens skyld.
Han mente også, at præmierne skulle være større i de lavere grupper.

EMH svarede, at han var ked af at nedlægge EMT-turneringen. Den havde dog i år skaffet os to nye medlemmer. Mht. præmier, så var det klubbens politik, at indskuddet skulle gå lige op med præmierne.

MMH sagde, at den høje førstepræmie var et forsøg på at tiltrække stærke spillere. Han spillede for skakkens skyld og ønskede at møde stærke spillere, ikke at vinde præmiepenge.

PK noterede, at debatten bevægede sig væk fra forslaget.

EA mente, at det var voldsomt at bruge "Vi pålægger ...". PK svarede med at ændre til "Vi opfordrer ..."

BK oplæste sit tredje forslag om at pålægge bestyrelsen at annoncere bestyrelsesmøder og opfordre medlemmerne til at indsende forslag til behandling.

EMH sagde, at det var svært nok at samle bestyrelsen, og at han ville indkalde til bestyrelsesmøder efter behov.

NOH ville gerne støtte forslaget.

EA kunne ikke se behovet for at indsende forslag. Det var vel muligt at kontakte en fra bestyrelsen ved en normal klubaften.

BK: selv om det kun er med en uges varsel, kan det jo godt annonceres.

BE mente, at det var en dårlig idé.
Jo mere offentlighed, der er om bestyrelsesmøderne med annoncering, opfordringer og referat, jo mere kommer der til at foregå uden for disse. Som i folketinget, hvor tingene sker i udvalg og i korridorerne uden for referat.

MMH mente, at vi kunne forsøge at sætte datoer på og at lave referat, men ville ikke opfordre til forslag.

KEH sagde, at hvis han havde en forrygende idé, så ville han gå hen og sige det til formanden, ikke vente på et kommende bestyrelsesmøde.

BK foreslog selv at strege det med opfordringen til forslag.

Valg

Kassereren (BR) og tre bestyrelsesmedlemmer, FB, OL og BE.

BE foreslog BK som en oplagt kandidat med de mange forslag til ændringer, men BK ønskede ikke at modtage valg. Derefter blev der genvalg på alle poster.

Eventuelt

EFC spurgte, om lynskak egentlig var bedst egnet til caféskak eller til en skakklub.
FB svarede, at alle former for skak skulle indgå i klubbens repertoire.

MMH opfordrede medlemmerne til at komme også de aftener, hvor de ikke havde en
turneringskamp.

EA mente, at man måske kunne klare sig med færre i bestyrelsen, når det nu var svært at samle den.

PK lukkede så generalforsamlingen.

Bjørn