Generalforsamlingen 19. april 2013 Tilbage til forsiden


20 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling: Bent Kølvig (BK), Bjørn Gemzøe (BG), Eigil Asanta (EA), Erik Johansen (EJ), Flemming Petersen (FP), Franz Henriksen (FH), Jens Carl Hviid (JH), Jesper Makholm (JM), Johnny Smidt (JS), Jørgen H.G. Hansen (JH), Knud Erik Helleshøj (KEH), Per Kühlmann (PK), Poul Busk Sørensen (PS)
og bestyrelsen Bjarne Røhder (BR), Bjørn Enemark (BE), Ernst M. Hansen (EMH), Flemming Bruun (FB), Morten Møller Hansen (MMH), Sten Bauers (SB) og suppleanten Gisli Hardarson (GH)

Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Per Kühlmann, som blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav straks ordet til Ernst for formandens beretning.

Formandens beretning
Denne kan ses her.
Som ventet udløste punktet om holdturneringen en del diskussion. JH mente, at der manglede holdmoral på nogle hold. At man f.eks. ikke skulle tage remis, hvis modstanderen har 1 minut tilbage, mens man selv har 10.
EA kommenterede det med at styrke toppen. Det gælder for visse klubber, der tager spillet meget seriøst. Der er vi ikke, man kommer også for at hygge ind i mellem. Det er måske derfor, at man har de mange afbud, og at man ikke har lyst til at spille i weekenden. Vi er ikke en ambitiøs klub. Det skal være sjovt. Det er den ånd, vi skal dyrke.
MMH sagde om weekend-kampe, at kun et fåtal ønskede at spille i divisionen. Mht. femte runde, så var det første gang, at alle fire hold spillede samtidigt, derfor kunne der ikke trækkes på andetholdets spillere. Nogle bemærkninger fra førsteholdets spillere var udtryk for skuffelse og forvirring over resultatet.
Tre personer fra førsteholdet har været ude at rejse, og det har ellers været muligt at supplere fra andetholdet, takket være ændringen om man måtte spille flere gange i samme runde, dog maks. 10 gange i alt.
FB fortalte, at det havde været en usædvanligt travl sæson for ham. Der havde været mange afbud. Han takkede reserverne, som ofte var trådt til med meget kort varsel. Men det er svært at finde gode reserver til tre afbud på førsteholdet.
MMH mente, at en mulig løsning var at rykke spillere opad, altså at de øverste på andetholdet automatisk var reserver på førsteholdet
JH sagde, at det ikke var ualmindeligt, at klubber gjorde sådan. Han syntes også, at det kunne være spændende at spille på et højere hold, og blev støttet af BG og JM.
BE mente, at det ville være ødelæggende for holdmoralen på de lavereliggende hold, at der ikke ville være en fast stamme.
EA foreslog faste reserver, måske med et hold mindre.
JH spurgte hvor mange mulige reserver, der var til rådighed.
FB svarede, at der var 10-11 stykker.

MMH tog spørgsmålet op, om holdlederen bør spørges før en eventuel remis. Ja, mente han. Det bør altid ske.
JM savnede information om dette. KEH henstillede til holdlederne om at informere om det.
BE mente, at det ikke var helt fair - selv om det er tilladt i reglerne! Man står der med en stilling, som man tror er højst remis. Når så holdlederen, som formentlig er stærkere, ser på den og siger nej til remis, så er der åbenbart noget, man ikke har set.
FH spurgte til begrundelsen for afbuddet til kampen på Bornholm, men såvel PK som MMH afviste spørgsmålet. Det var ikke det rette forum.

PK afsluttede hermed debatten om holdturneringen og spurgte til kommentarer vedrørende resten af formandens beretning.
JH mente, at årets vinterturnering var dårligt afviklet. Der var ikke rundekort og i nogle tilfælde manglede en turneringsleder.
EMH svarede, at han altid havde et skema med over kampene, dog ikke den 22. marts, hvor han var fraværende. BE mente, at rundekort var overflødige. En turneringstabel skulle nemt kunne læses af alle.
FB ville gerne rose BK for sommerens Lynmix-Grandprix. Det er underholdende, man lærer noget, der er tid til at snakke og man har endda chancen for at vinde en flaske.
EA ville gerne rose BE for klubbladet fribonden. Når man læser det, kan man følge godt med i klubbens liv, mærke stemningen og den gode klubånd.

MMH talte om aktiviteterne i Rødovre Centrum. Det er et ansigt udadtil, vi skal fortsætte med dem, selv om der ikke umiddelbart er resultater.
BK nævnte, at formanden havde omtalt førstebrættet som Søren BOK ..., men det skal faktisk udtales BO-ECK.
BG og FB ville gerne takke vores sponsor ved Lynmix-Grandprix. Almindelig tilslutning til det.
JM rejste spørgsmålet, om hvordan vi får flere juniorer ind i klubben. EMH svarede, at han havde indleveret sin opsigelse. Dvs. at han ville gå på pension fra udgangen af maj. Han havde tænkt sig at tage kontakt til skoleskakken, som fra sommerferien ville blive etableret på Valhøj Skole.
KEH nævnt, at man i Herlev søgte nogle oldtudse gamle til at undervise skoleelever i skak. Hvis det samme skulle ske i Rødovre, ville han gerne hjælpe til.

Regnskabet
BR fremlagde et (som han sagde) kedeligt regnskab. Der var ikke de store udsving som sidste år med tilbagebetaling af tilskud for husleje.
MMH spurgte til de skæve tal for kontingent-indbetaling og til de 0 kr. til præmier i forårslynskak.
BR svarede, at et var de passive medlemmer, der gav skæve tal. Mht. lynturneringerne, så var der tradition for ingen eller helt små præmier (10. kr.) i disse.
KEH, som pga. Bendt Breinholts indlæggelse havde revideret regnskabet, sagde at der var en fornem overensstemmelse mellem regnskabet og sidste år budget.

BR fremlagde også et budget for næste år. Budgettet balancerede, og kassereren så ingen økonomiske problemer for klubben. BK spurgte til posten for foredrag. BR svarede, at det var et skøn: en pulje, som kunne benyttes af bestyrelsen til arrangementer.

Indkomne forslag
Nikolaj havde indsendt et forslag om at afholde en koordineret turnering i april med betænkningstid 1½ t + 30 sek. pr. træk. Der savnedes, efter hans opfattelse, en turnering med nærskakbetænkningstid fra marts til august. Han var dog ikke selv til stede.
Der var ikke den store opbakning til dette. EMH fastslog, at det var alt for sent at tænke på EMT i foråret og at der også ville være problemer med at have ure nok til at styre den betænkningstid.
MMH støttede ideen om 30 sek. ekstra pr. træk. Hermed undgik man at afslutte alvorlige partier som lynskak. Til gengæld havde man så noteringspligt gennem hele partiet. Men selve forslaget lænede sig op ad noget, som bestyrelsen tager sig af.
JM spurgte om at vi har ure nok. SB spurgte, om vi har nok personer, der er i stand til at indstille de ure, vi har.

BE mente, at der var tale om to forslag: dels et om at indføre en ny form for betænkningstid, dels et om at etablere endnu en EMT-turnering. Det første mente han, at vi kunne forsøge os med i efterårets EMT eller i vinterturneringen, f.eks. i øverste klasse. Det andet var nok mere end klubbens bestyrelse turde påtage sig.
PK foreslog, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tage forslaget under overvejelse ved udarbejdelsen af næste års turneringer. EA støttede dette.
KEH mente, at det var for sent med en ny turnering og at det i øvrigt hørte under bestyrelsen. Vi skulle derfor afvise det helt. Derved blev det så.

Valg
Der var genvalg over hele linien. Dvs. følgende blev valgt:
formand
Ernst. M. Hansen
2 bestyrelsesmedlemmer
Morten Møller Hansen og Sten Bauers
revisor
Bendt Breinholt
2 bestyrelsessuppleanter
Gisli Hardarson og Henry Lund Jørgensen
revisorsuppleant
Knud Erik Helleshøj
Ud over de nævnte er følgende medlem af bestyrelse: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer).

Eventuelt
BK spurgte til holdopstillingerne ved fællesafslutning. Han mente, at vi skulle satse på at slå Øbro, så holdt førsteholdet sin plads i gruppen. Og så ville han gerne foreslå en person, der orienterede om modstandernes rating, så folk vidste om de spillede mod en stærk spiller eller en begynder. Desuden skulle han holde styr på stillingen undervejs.
EMH oplyste, at der var tre afbud til førsteholdet. Vi vil kikke på mulighederne for andetholdet. I øvrigt, at han altid selv havde vores egen og modstandernes styrkeliste med til tredjeholdets kampe.
FB mente, at 1. holdet stod dårligt med 19 point, han havde mere tillid til 2. holdet, de har også mulighed for at klare frisag. Vi har brug for en oversigt over holdenes muligheder.
JS sagde, at vi skulle afgøre om vi ville satse på 1. eller 2. holdet.
FB tilbød at være den person, som BK efterlyste.
PK konkluderede, at bestyrelsen i løbet af de nærmeste par dage ville afgøre, om der skulle satses på første- eller andetholdet.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Bjørn