Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Følgende var mødt op til generalforsamlingen den 17. marts 2015:
Bent Kølvig (BK), Gisli Hardarson (GH), Jens Carl Hviid (JH), Johnny Smidt (JS), Knud Erik Helleshøj (KEH), Per Kühlmann (PK), Peter Sumberg (PS), Zoran Wisal (ZW), senere kom også Nikolaj Benjamin O'hayv (NOH) til
Desuden var der fra bestyrelsen: Bjarne Røhder (BR), Bjørn Enemark (BE), Ernst M. Hansen (EMH), Flemming Bruun (FB), Morten Møller Hansen (MMH) og Sten Bauers (SB).

Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Per Kühlmann, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen havde været annonceret såvel i fribonden som på klubbens hjemmeside siden jul. Han betragtede den derfor som rettidigt indkaldt. Ingen protesterede. Herefter gav han ordet til Ernst for formandens beretning.

Formandens beretning
Denne kan ses her.
Formanden sluttede med at sende en hilsen til Poul Busk Sørensen, som var indlagt på Herlev Hospital.

JH nævnte, at Bent Breinholt også var død i det forløbne år. EMH svarede, at det var med i den foregående beretning. [Red.: Det var kun hans udtræden af klubben, som var med. Hans død kom kort tid senere.]

Ingen andre ønskede at kommentere beretningen, som umiddelbart blev godkendt.

Regnskabet
Bjarne fremlagde regnskab for 1014 og budget for 2015. Der var mindre indtægter, eftersom vi er færre medlemmer nu: 47 mod 52 sidste år. Sponsorindtægter er gavekort fra RC. De er uddelt som præmier ved arrangementet i RC. Kontingentet er i dag 440 kr. pr. halvår, hvoraf de 310 kr. går til KSU/DSU. Regnskabet viser et underskud på 8.000 kr., som ikke var budgetlagt. Det skyldes dels indkøb af 10 ekstra elektroniske skakure, dels at fribonden nu skal trykkes til markedspris. Dette betyder så, at formuen er reduceret fra 29.000 til 21.000 kr.
Budgettet udviser et nul ved uændret kontingent, men vi har planer om en kontingentforhøjelse til næste år.
JS foreslog, at kontingentet blev sat op allerede i år. BR svarede, at planen var at sætte det op med 100 kr. pr. år fra og med næste år.
JH støttede Johnnys forslag, budgettet viser en stigning i kontingentindtægterne på 4.000 kr. og et fald i beløbet til KSU/DSU på ca. 4.000 kr. Han efterlyste en forklaring på dette.
PK sagde, at budgettet som altid måtte være et skøn, der findes ikke den kasserer, som kan forudsige udviklingen. JS sagde, at han ikke var urolig, blot kassereren dukkede op til generalforsamlingen!
KEH foreslog, at budgettet burde udvise et overskud på 5.000 kr., så der var et vist råderum. Når der nu forventedes en stigning i kontingentet, et fald i udgifterne til KSU/DSU og et fald i portoudgifterne, så var det klart, at det ikke kunne hænge sammen. Han foreslog, at årskontingentet steg med 150 kr. Vi skal have en sikkerhedsreserve, sagde han. JH støttede dette.
BR sagde, at klubben er solvent i år, og at han agter at nedbringe portoudgifterne ved at sende kontingentopkrævning ud via e-mail. FB forsvarer budgettet og Bjarne. MMH nævnte, at der var overskud i regnskabet både i 202 og i 2013, kun minus i år. Det var for tidligt at gå i panik, sagde han. Han foreslog, at man kunne samle flere udgivelser af fribonden til bunke og aflevere/udsende dem samlet. Dette sidste blev dog afvist af adskillige: hvis man ikke kom så meget i klubben, så ville man slet ikke kunne følge med i klublivet via gamle numre.
JH foreslog at udsende fribonden på PC, men PK mente, at dette ville kræve et fremsat forslag.
PK satte KEH's forslag om en kontingentstigning på 150 kr. til afstemning. Der var to for og syv imod.

Indkomne forslag
 • EMH: VT skal være afsluttet i marts
  Når man tilmelder sig en turnering over 7 runder med 3 afbudsdage, så burde det være muligt at få turneringen afviklet uden problemer. PK mente, at der skulle være en konsekvens, hvis fristen blev overskredet, ellers var reglen uden betydning. Han foreslog, at den som sender afbud selv skal sørge for at få partiet afviklet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så er partiet tabt. BK nævnte, at for EMT er reglerne beskrevet i hæftet med turneringsreglerne.
  FB fortæller om Søren Hansen, som meldte afbud fordi han skulle spille turnering i BMS. MMH fortalte, at han i Vanløse Skakklub havde prøvet at uddele nuller til begge spillere i sådanne situationer. Reglerne burde stå i turneringsreglementet. PK opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et sådant turneringsreglement for vinterturneringen. NOH nævnte, at man jo også kunne spille på forskud, men BE gjorde opmærksom på, at dette jo ikke var muligt i en Monrad-turnering.

 • Johnny Andersen: vinderen af B-/C-gruppen opnår ret - men ikke pligt - til at spille i næste højere gruppe året efter.
  KEH var imod dette: rating angiver spillestyrken, det er godt nok.
  BE sagde, at da rating var blevet almindelig, så blev grupperne sammensat ud fra denne. Det var så forventningen, at op- og nedrykning ville klares automatisk af denne vej. Sejr i en gruppe ville normalt udløse tilstrækkelig ratingfremgang til at man kvalificerede sig til en højere gruppe. Men man kunne da komme ud for, at der året efter var ekstra mange tilmeldinger af stærke spillere, og at det derfor ikke var nok. Han så dog ingen problemer i at udstede et "wild card" i sådanne situationer, det gjorde man også i andre turneringer.
  En afstemning gav 11 for forslaget og 1 imod.

 • JH: Regler for deltagelse i holdturneringen:
  1. for at kunne spille på hold kræves det, at man er et kendt ansigt i klubben, dvs. kommer der regelmæssigt, deltager i turneringer mv.
  2. man skal garantere/love at kunne stille op til mindst fem holdkampe for at blive fast spiller på et hold
  3. man kan blive reserve af type 1, hvis man garanterer/lover at stille op til mindst tre kampe
  4. man kan blive reserve af type 2, hvis man kan stille op til en eller to kampe

  EMH: Hvis I vidste, hvilke frustrationer man kommer ud for, når man prøver at skaffe reserver til holdkampene... Men hvis man stiller sådanne krav, så vil det fuldstændigt knuse vores holdopstillinger. Vi er enige i punkt 2 (hvis vi ændrer "lover at stille op til mindst fem kampe" til "forventer at kunne stille op til mindst fem kampe").
  MMH: beordret overarbejde, kursus er også gyldige afbudsgrunde. Man kan ikke garantere noget om datoer, som først bliver fastlagt efter tilmeldingsfristen. JH: Hvis man spiller de fleste kampe, så er ok. NOH: Det er jo ikke kontraktskak, der kan altid komme noget i vejen. Men jeg vil gerne krydse holdkampsdatoerne af, når de foreligger.
  FB sagde, at det ikke er første år, hvor vi har problemer med afbud, men at det nok er lige voldsomt nok med de regler. Punkt to er ok, hvis "garanterer" erstattes med "forventer". Mht. at kategorisere reserver, ja så gør vi det allerede, blot ikke så firkantet med flere skuffer. Nogle vil helst stå sidst i rækken med reserver. Ernst og jeg arbejder tæt sammen fra gang til gang, når der skal sættes reserver ind. Mht. at være et kendt ansigt, så kunne det betyde, at man spillede vinterturnering. Nyeste eksempel er Tonny. Men betænkelig ved at sætte det som et krav.
  JS spurgte MMH, om han ville spille holdturnering til næste år. JS opfattede 1. holdet som centreret omkring ham og Steen Schousboe. MMH svarede, at han havde fået en efternøler, og at det tager tid fra skakken. Desuden sagde han, at holdet undertiden sættes med taktiske hensyn, hvor f.eks. Bent har været libero og kunnet spille på alle hold.
  BK sagde, at han ikke kunne stemme for forslaget. Det er fremsat ud fra den tanke, at det er en ære at spille på holdene. Nogle spiller 7 holdkampe, men har ikke tid til også at komme i klubben, Se f.eks. i Bundesligaen: dér sidder stormestre, som blot spiller klubkampe, men som aldrig stiller op til de store turneringer. Skal vi ikke blot lave en arbejdsplan: FB mente, at vi allerede gjorde nogenlunde således.
  NOH mente, at med fravær af MMH eller Steen ville det hele falde sammen. Det gælder om at aktivere de stærke spillere.
  EMH: Hvis man kræver, at spillerne skal kunne spille mere end 7 kampe, så har man ikke noget førstehold.
  JH: jeg dropper punkt 1, modificerer garanterer/lover til forventer i punkt 2 og 3 og sætter grænsen ned fra 5 til 4 kampe i punkt 2 og 3.
  JS mente, at det ikke er holdkampene, der er problemet, det er klubånden, Folk forsvinder, så snart de er færdige med at spille. Ingen bliver siddende og snakker eller analyserer. PK henviste dette til punktet Eventuelt.
  PK satte forslagene til afstemning. Punkt 2 blev vedtaget med 9 for og 4 imod, bl.a. holdkoordinatoren! Punkt 3 blev forkastet med 3 for og 4 imod.

 • NOH's forslag:
  1. annoncering af EMT med kort notat i Skakbladet og henvisning til hjemmesiden
  2. først og fremmest 1900+ i stedet for det urealistiske 2100+
  3. præmier deles ved ligestilling i point, ikke afgørelse på korrektion
  4. præmiestørrelser og gavebog til vinderne
  5. vinder af gruppe B opnår ret til at spille i gruppe A året efter
  6. flere flotte kvinder i Damhus Skakklub
  7. nyudnævnte IM Jacob Carstensen som foredragsholder
  NOH sagde indledningsvis, at vi allerede havde vedtaget punkt 5
  EMH bemærkede, at ingen af forslagene ville give flere tilmeldinger. Men at han og bestyrelsen var nogenlunde positiv over for flere af dem: Mht. præmiestørrelser, så måtte det være bestyrelsens opgave. Det skulle jo også harmonere med budgettet. Ligeså mht. foredragsholdere.
  BK takkede for de rosende ord om hans bog, men noterede også, at en sådan gestus kostede. Han var ikke så fokuseret på at tiltrække flere udefra til EMT-turneringen, men så den hellere gjort mere attraktiv for klubbens egne medlemmer. Der var for få, der var med fra Damhus.
  KEH talte også om, at udgifterne til præmier ikke skulle overstige indskuddet, hvis budgettet skulle holdes.
  NOH erklærede sig tilfreds med reaktionerne og ønskede ikke, at punkterne kom til en egentlig afstemning.

 • Valg


 • Eventuelt
  JS: Der savnes en klubånd. Dette giver en kædereaktion over til deltagelse i holdkampe. EMH kommenterede, at der er mange definitioner på en klubånd. F.eks. så kan det at møde op til klubbens arrangementer betragtes som vigtigere end at sidde hele natten og analysere. NOH mente, at det drejede sig om at skabe en stemning, så folk følte, at de hørte til i klubben.

  Da der ikke var flere, der ønskede ordet, lukkede PK generalforsamlingen.

  Bjørn