Generalforsamlingen Tilbage til forsidenFølgende var mødt op til generalforsamlingen den 21. marts 2017:
Arshak Ikilikian (AI), Bent Kølvig (BK), Gisli Hardarson (GH), Knud Erik Helleshøj (KEH), Ole Steffensen (OS), Per Kühlmann (PK), Zoran Wisal (ZW), Jørgen H.G. Hansen (HG) og Bjørn Gemzøe (BG).
Desuden var der fra bestyrelsen: Bjarne Røhder (BR), Ernst M. Hansen (EMH), Flemming Bruun (FB) og Sten Bauers (SB).

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Per Kühlmann, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt såvel på klubbens hjemmeside som i fribondens julenummer. Herefter gav han ordet til Ernst for formandens beretning.

Formandens beretning
Formanden startede med 1 minuts stilhed til minde om Flemming Petersen.
Beretningen kan ses her og i fribondens aprilnummer.
Efter formandens beretning blev forhold omkring afbudsregler og mødetid drøftet.

Afbudsregler:

Enighed om at bestyrelsen kigger på det forslag, som PK nævnte, se ovenfor.

Mødetid:
Bestyrelsen overvejer spørgsmålet endnu en gang.

Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget
Kassereren fremlagde et revideret regnskab. Desuden et budget for 2017 sammenholdt med sidste års regnskab og budget.
Tallene ligner meget tallene fra året før.
Medlemstallet er udgangen af året 49 mod 50 året før. Han tilføjede, at antallet af pensionister netop nu har overhalet antallet af seniorer.
Formuen er fastholdt, da året kun resulteret et underskud på 82 kr.
Herefter blev regnskabet godkendt

Budgettet for 2017 blev kort gennemgået (skal ikke godkendes) uden bemærkninger.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg (genvalg kan finde sted):

For en toårig periode:
Formand Ernst blev genvalgt som formand (med akklamation)
Revisor Peter Sumberg blev genvalgt som revisor
Steen Schousboe og Sten Bauers blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

For en etårig periode:
Gisli Hardarson blev genvalgt som suppleant for bestyrelsen
Zoran Wisal blev valgt som suppleant for bestyrelsen
Bjørn Johansen blev genvalgt som revisorsuppleant

Eventuelt
PK redegjorde for Foreningshusets konstruktion og de enkelte foreninger.

Desuden blev følgende nævnt: (Bestyrelsen vil drøfte de stillede spørgsmål og efterfølgende kan beslutning ses på nettet)

Det blev afstemt ved håndsoprejsning om medlemsblad skulle være på papir eller digitalt:
7 for papir og 5 for digitalt medlemsblad. Da der ikke var andre, der ønskede ordet, lukkede PK generalforsamlingen.

Bjarne og Flemming