Generalforsamling er UDSAT 12. marts 2020 Tilbage til forsiden


Generalforsamlingen er UDSAT

Damhus Skakklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 31. marts kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en ændring af formuleringen i 1. punktum i Vedtægternes § 10.
  Paragraffen lyder sådan nu: Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
  Det foreslås ændret til: Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
  Ændringen er af rent praktisk art i forbindelse med skærpede regler pålagt bankerne. Den nuværende formulering indebærer, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive en formular i banken bl. a. indeholdende vedkommendes cpr. nr. Det synes at kunne blive et tungt system, ikke mindst ved skift i bestyrelsen. Fremover vil det kun være nødvendigt, at banken har formandens og kassererens underskrift.

 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Røhder som kasserer, Bjørn Enemark, Flemming Bruun og Ole Lergren som bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Zoran Wisal og Gisli Hardarson som bestyrelsessuppleanter og Ole Steffensen som revisorsuppleant.
  Alle modtager genvalg.

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest søndag d. 22. marts kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2020: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer)
På valg i 2021: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers