Generalforsamling omsider 12. august 2020 Tilbage til forsidenCoronaepidemien havde blandt meget andet gjort det nødvendigt at udskyde forårets generalforsamling, men den 11. august blev den gennemført.
Formand Ernst indledte med at mindes to medlemmer som er døde i årets løb: Niels Rendlev, almindeligt kendt som Niller, og G. Szücs, som ikke er set i klubben i mange år, men som troligt har betalt kontingent.
Dernæst blev P. Kühlmann valgt til dirigent og han styrede med vanlig autoritet begivenhederne. Han indledte med at konstatere at der ingen indvendinger var mod den sene afholdelse af generalforsamlingen og gav derefter ordet til Formanden.

Dennes beretning blev vedtaget med akklamation og det samme gjaldt Kassererens beretning og regnskab. Begge beretninger kan ses på klubbens hjemmeside. Kassereren oplyste at vi pt er 49 medlemmer, et fald på to fra sidste år. Han foreslog at vi reducerede klubbens formue ved at betale halvt kontingent i sidste halvår af 2020. Medvirkende til kassebeholdningen er at KSU har betalt os penge tilbage for de manglende aktiviteter siden forårets nedlukning.
Kassererens forslag om reduceret kontingent blev vedtaget og det samme gjaldt hans forslag om i fremtiden kun at have formanden og kassereren som tegningsberettigede. Dermed skal banken kun have personlige oplysninger om disse to, ikke om hele bestyrelsen.

Der var genvalg af Bjarne Røhder (kasserer), Bjørn Enemark, Flemming Bruun og Ole Lergren (bestyrelsesmedlemmer). Desuden blev Zoran Wisal og Gisli Hardarson genvalgt som bestyrelsessuppleanter og Ole Steffensen som revisorsuppleant.

Under Eventuelt udbad Formanden sig en meningstilkendegivelse om at bruge penge på et arrangement med Carsten Høi (fire stemmer), en vinsmagning (syv stemmer) eller begge dele (otte ni stemmer). Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene. Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.

Steen Schousboe