Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Den årlige generalforsamling mønstrede 16 medlemmer incl. bestyrelsen. Det er under en fjerdedel, ikke noget imponerende fremmøde.
Bent Christensen (BC) blev valgt til dirigent. Efter at have konstateret generalforsamlingen lovligt indkaldt gav han ordet til formanden.

Formandens beretning

Knud takkede alle for indsatsen i årets løb. Klubben kan kun fungere, hvis vi alle hjælper til.
I det forløbne år havde der især været to problemer som havde krævet behandling. Det ene var at nå frem til nogle rygeregler, som ønsket på sidste års generalforsamling. Det andet var de økonomiske og formelle problemer omkring huslejekontrakten og Foreningshuset. Begge dele ville komme frem senere på aftenen.
Herefter resultaterne fra de interne turneringer, holdturneringen, og den netop overståede urmatch mod Hvidovre. Endelig oplyste han, at klubben for øjeblikket har 68 medlemmer.
Bent Kølvig (BK) supplerede med et referat fra Rødovre kulturnat d. 28. august, hvor butikkerne i centret holdt åbent til midnat, og hvor det store skakspil i midten var besat hele aftenen af en stor turnering arrangeret af Rødovre Skakklub.
?? Nej, det er desværre ikke korrekt, men det burde have været sådan!!

Regnskabet

Per fremlagde regnskabet, der fremviste et klart underskud. Det interessante ved regnskabet var egentlig bemærkningerne, sagde han. Et lovet tilskud på 7-8.000 kr. fra Foreningshuset var (endnu) ikke kommet, og desuden havde han en halv snes gange rykket for en huslejekontrakt. Indtil videre tilbageholdt klubben husleje for juni/juli, mens august og september endnu ikke var blevet opkrævet.
Per oplyste på forespørgsel, - at vi ikke har juridisk krav på tilskuddet men dog et skriftligt tilsagn, - at vi er 68 medlemmer, hvoraf 8 er pensionister og 3 juniorer (dvs. under 20 år), - samt at kontingentet skulle forhøjes med 25-30%, hvis der ikke kommer et tilskud.
BK savnede en post i regnskabet med skyldig husleje og eventuelt en post om det udestående tilskud. Per svarede, at det kun stod under bemærkningerne.
Jan mente, at der måske slet ikke eksisterer en underskrevet huslejekontrakt og rejste i øvrigt spørgsmålet, om Ejlert kunne tegne klubben helt alene.
Claus Larsen mente, at Foreningshuset får tilskud efter antallet af personer, og derfor må være interesseret i, at vi bliver.
Morten Olsen spurgte, om man i alle de tre år havde forsøgt at få fremskaffet en lejekontrakt. Per svarede, at vi det første år betalte meget lidt og at det derfor var uden betydning dengang. Desuden, at vi fik et stort tilskud fra huset forrige år samtidigt med at huslejen blev mangedoblet. Først i det seneste år var det blevet kritisk. Bestyrelsen lovede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der kom krise i samarbejdet med Foreningshuset.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til rygeregler (se andetsteds i bladet). Det gav anledning til en del kommentarer, manglende ordning for holdkampe, (BK, Jørgen Holst (JH)), klubben bliver mere spredt (BK), et plus for unge medlemmer (Ole Lindberg).
Michael foreslog, at der i mellemarealet ikke måtte ryges den 1. time. Per svarede, at reglerne var udtryk for et snævert kompromis og at der ikke kunne rokkes ved det fremlagte. Med hensyn til holdkampe talte det tungt at forsøge at holde spillerne samlet, så det blev et holdspil. BK nævnte, at vi ind i mellem havde besøgt klubber med totalt rygeforbud. Dér spillede alle da også samlet... Også Jørgen Pedersen (JP) foreslog et totalt rygeforbud.
BK foreslog, at huslejekontrakten burde indeholde et krav vedr. de to lokaler ovenpå. Knud svarede, at vi prøver at være fleksible, men at vi ikke altid bliver orienteret. Han mente i øvrigt, at godt halvdelen af klubbens medlemmer var ikke-rygere.
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 14 stemmer for og ingen imod. 2 undlod at stemme.

Egart havde indsendt et forslag om at få Lokalhistorisk Forening til at udgive et jubilæumsskrift om klubben i anledning af 70- eller 75-året. Tilegnet Ejlert og finansieret af klubben bl.a. med beløbet fra de solgte aktier i Bikuben. Han tilbød også at være kontaktperson, men var i øvrigt ikke selv til stede.
Knud erklærede, at forslaget var smukt og rigtigt, men at der ikke var noget overskud fra disse aktier, det var blot lykkedes at sælge dem på et fornuftigt tidspunkt efter at de havde været langt nede. Salgsbeløbet var gået ind i klubbens økonomi, der i øvrigt ikke var for god, kort sagt: sympati men ingen penge. Han ville arbejde for klublivet, andre havde måske større ambitioner.
Bjarne Røhder spurgte til prisen.
BK spurgte om eventuelle andre planer mht. jubilæet. En stormesterturnering? måske penge fra sponsorer? Om et skrift mente han, at klubben måske havde lige så stor viden selv, der var således en GM-turnering ved 20-års jubilæet, da var Rødovre den tredjestørste klub i landet.
Per tilsluttede sig Knud, men ville opfordre Egart til at tage kontakt til Lokalhistorisk Forening, de tager sådanne sager op. BC valgte ud fra diskussionen ikke at sætte selve forslaget afstemning, men blot en opfordring til Egart om at tage en mere uformel kontakt til foreningen. Dette blev vedtaget.

Valg

Knud blev genvalgt, Per var ikke på valg, Claus Larsen, Klaus Mortensen og undertegnede blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer (Leif Clausen og Jan var ikke på valg), Michael blev genvalgt som revisor (Arne var ikke på valg), Flemming Bruun fortsatte som suppleant, mens Lars Zwisler blev valgt i stedet for John Vestergaard, som ikke længere er medlem. Endelig blev Flemming Bruun genvalgt som revisorsuppleant. Alle valg var énstemmige.

Eventuelt

JP foreslog at der blev henlagt 5 kr. pr. medlem af kontingentet til en jubilæumsfest. BK var hurtigst på regnestokken: 5 år til jubilæet, 5 x 5 kr. = 25 kr. pr. mand, en vild fest!
Det blev indledningen til en længere debat om opsparing kontra betaling på stedet, tilskud fra klubben kontra betaling fra deltagerne, uden at der nåedes nogen konklusion.

BK foreslog at starte kl. 19 også i Rødovre-mesterskabet, men der var også dem, der hellere så vinterturneringen starte senere. Knud mente at den nuværende ordning (RM kl. 19:30, VT kl. 19) tilgodeså begge parter. Meget salomonisk..
Hans Frederiksen spurgte til aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. Knud svarede, at annoncer var for dyre, han havde sørget for, at vi stod i lokaltelefonbøgerne og ville så anbefale alle at tage godt nye spillere.
BK: de skal vinde et parti! Jan oplyste til dette, at der var tre nye med i Rødovre-mesterskabet - og at de alle havde vundet.
Undertegnede referent oplyste om sine planer med at bringe klubben på Internettet (det er siden sket, se andetsteds i bladet), bl.a. for at forsøge at hverve nye medlemmer.
BK spurgte, om klubben tager del i debatter i dansk skakliv, om vi følger med, tager stilling, f.eks. er der på Internettet en debat om skak-olympiaden i Kalmydia, hvor en række spillere ikke ønskede at deltage bl.a. pga. republikkens tvangsudskrivning af bidrag til "skakpaladset". DSU selv havde blot meldt afbud begrundet i spillerafbud - dvs. uden selv at tage stilling. Knud støttede, JH ligeså. Knud opfordrede generalforsamlingen til - på Rødovre Skakklubs vegne - at opfordre DSU til at melde klart ud. Det blev vedtaget, ingen stemte imod.

BC takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Bjørn