Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


26 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling. Bent Christensen blev valgt til dirigent og indledte med at konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet.

Beretningen

Knud begyndte med at takke de mange, der hjalp til med at få klubben til at fungere i det daglige, åbne og lukke, rydde op, sørge for turneringer mv. Derefter anmodede han om to minutters stilhed for Lars Zwisler, som vi havde mistet i årets løb.
Herefter fulgte en gennemgang af årets turneringer og resultaterne. Vinterturneringen havde samlet 47 deltagere, hvoraf dog kun 44 fuldførte. Førsteholdet måtte ned i 2. række, mens andetholdet blev i sin række med en femteplads. Vestvold-turneringen var i vores regi i det forløbne år. Det blev til 16 hold, hvoraf 6 var fra klubben. Alt forløb tilfredsstillende.
Endelig blev matchen mod Hvidovre nævnt. Fem ud af de 25 mødte ikke op, til formandens store skuffelse. Bl.a. som følge af dette tabte vi matchen med 16-9 og dermed nåede Hvidovre først til de 30 forskelspoints og vandt det udsatte ur. Næste sæson starter vi forfra.
Til sidst glædede Knud sig over, at klubben nogenlunde holder medlemstallet, der er kommet nye medlemmer til, heriblandt flere juniorer. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet

Den afgående kasserer præsenterede derefter årets regnskab, se andetsteds i bladet. Han bemærkede, at regnskabet ser bedre ud, end det er, idet vi skylder husleje for 4 måneder (endnu ikke opkrævet), men har lidt til gode i tilskud fra kommunen. John Vestergaard spurgte til huslejen på længere sigt. Per svarede, at kontingentet er for lavt i forhold til udgifterne. Jan supplerede, at huslejens størrelse ligger nogenlunde fast, men at tilskudene fra Foreningshuset svinger og nu ligger lavere. Per nævnte, at juniorer giver tilskud fra kommunen, så vi håber på flere af dem. Vi tærer på formuen, men har valgt at tage det roligt. Han påpegede også, at der manglede afregning for øl til sæsonafslutningen (først kommet i august). Anders Hørby talte om kommunens interesse i at have os i Foreningshuset og mente at vi kunne handle med det. Per afviste dog: kommunen har helt faste satser.

Kontingent

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse, 200 -> 250 kr. halvårligt for seniorer og 135 -> 165 kr. for juniorer/pensionister. 19 stemte for, ingen imod.

Valg

Per Kühlmann fratrådte som kasserer, i stedet valgtes Bjarne Røhder. Jan blev genvalgt til bestyrelsen. Per blev valgt i stedet for Leif Clausen, som havde ønsket at træde ud. Som suppleanter valgtes Flemming Bruun og Morten Olsen.
Torben Madsen blev valgt som revisor i stedet for Arne Østergaard, som havde ønsket at træde tilbage.
Alle valgene var eenstemmige.

Eventuelt

Knud nævnte det kommende arrangement under Rødovre Kulturnat, hvor Carsten Høi ville spille simultan i Sognehuset. Desuden var der arrangementer i Foreningshuset.
Per takkede for de 12 år som kasserer og fik bifald fra forsamlingen.
Morten Olsen opfordrede alle til at tænke på rygereglerne, når de spillede mod juniorerne. Rygere kunne eventuelt spille i røgfri lokaler og ryge lidt nedenunder, juniorerne tænkte måske ikke på at foreslå røgfri lokaler.
Bent Kølvig opfordrede alle til at være der til tiden, specielt holdlederne ved hjemmekampe. Referenten følte sig ramt. Jeg meddelte på stedet, at jeg overlader posten som holdleder til mere præcise mennesker.
Anders Hørby opfordrede alle til at rydde bedre op efter sig, sætte flasker ud, stole på plads, mv.
Herefter var der ingen der ønskede ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Bjørn

Referatet godkendt,

Bent Christensen

dirigent


Medlemsstatus:

Medlemmer ialt: 66
Heraf
seniorer 52
juniorer 5
pensionister 9