Referat fra generalforsamlingen 24. marts 2019 Tilbage til forsiden


 1. Valg af dirigent
  Årets generalforsamling blev afholdt den 19. marts. Per Kühlmann blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at datoen for GF havde været offentliggjort i flere måneder, men at en dagsorden ikke, som krævet i vedtægterne, havde været tilgængelig. Da ingen havde indvendinger, resolverede han at årets GF alligevel var at betragte som lovligt indkaldt. Han gav derefter ordet til Formand Ernst.

 2. Formandens beretning
  Formandens beretning er endnu ikke modtaget. Jens Hviid havde et spørgsmål om afvikling af et parti i Vinterturneringens C-gruppe.

 3. Regnskab
  Bjarne R. fremlagde det reviderede regnskab, som sammen med budgettet for 2019 står at læse her. Han bemærkede at vores formue var større end den burde være. Vedr. budget 2019 oplyste han, at to nye medlemmer burde være medregnet. Endvidere, at vi endnu ikke har modtaget regning for de nye ure, som vi har købt. Herefter dekreterede dirigenten 5 minutters pause til forfriskninger.

 4. Indkomne forslag
  Bjarne R. fremlagde på bestyrelsens vegne et forslag om halvt kontingent til de aktive medlemmer i sidste halvår af 2019. Han efterlyste desuden forslag til nye aktiviteter.
  Hans Nielsen plæderede for at invitere kapaciteter udefra. Jens Hviid for at afholde en fest med hustruer og Ole Stephensen for en hurtigskakturnering med pæne præmier. Bjørn Gemzøe foreslog en henvendelse til de lokale skoler og tilbød selv at levere tegninger til dette brug.
  Der var tilslutning til forslaget om lavere kontingent i andet halvår og til en opfordring til bestyrelsen om at overveje og/eller iværksætte nye initiativer.

 5. Valg
  Der var genvalg til formand Ernst og to bestyrelsesmedlemmer, Sten B. og Steen S. Zoran og Gisli blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Bjørn Johansen blev valgt som ny revisor og Ole Stephensen som revisorsuppleant. Per Kühlmann blev genvalgt som klubbens repræsentant i Foreningshuset.

 6. Eventuelt
  Under dette punkt argumenterede Knud-Erik H. for, at kassereren i lighed med formanden fik dækket sine udgifter til telefon, kopiering, mm. Afslutningsvis uddelte Formanden en flaske vin til Ole S og Hans N og motiverede gaven ved at henvise til den sociale indsats, som de begge leverer i klubben. Dirigenten afsluttede årets generalforsamling kl. 20:25.

Steen S