Regnskabet 1. januar - 31. december 2018 Tilbage til forsiden


Budget
2019
Regnskab
2018
Budget
2018
Regnskab
2017
Indtægter:

1. Kontingenter 40.450 41.810 44.170 40.795

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.080 2.080 2.360 2.080
Vinterturneringen 1.300 1.300 1.200 1.251
Forårsturneringen 950 950 1.000 1.100
Vestvold 0 1.250 450 0
Sommerskak 200
180
400
420
Turneringsindskud i alt: 4.530 5.760 5.410 4.851

3. Indskud nye medlemmer 0 200 0 100
4. Sponsor AL+RC+Diverse 0 775 0 0
5. Rente 0 0 0 0
6. Kaffeindtægter 500
940
500
1.137
Samlede indtægter: 45.480 49.485 50.080 46.883

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 6.300 6.657 7.000 6.515
April kvartal 6.300 6.657 7.000 6.515
Juli kvartal 6.300 7.324 7.000 6.515
Oktober kvartal 6.300 6.657 7.000 6.657
Holdturnering 600
0
600
0
Kontingenter KSU i alt: 25.800 27.295 28.600 26.202

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.850 2.700 2.850 2.600
Vestvold 0 1.300 0 0
Vinterturneringen 1.300 1.300 1.325 1.325
Forårsturnering 975 975 900 1.100
Sommerskak 200
0
1.000
0
Turneringspræmier i alt: 5.325 6.275 6.075 5.025

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 1.000 927 500 585
Juleafslutning 500 -561 500 -460
Vestvold 500 0 1.000 0
Rødovre Centrum 500 0 500 352
Foredrag 1.000 0 1.000 0
Holdskak 0 0 0 60
Kaffeudgift 0 0 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
480
700
480
Særlige arrangementer i alt: 4.200 846 4.200 957

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 1.000 756 1.500 912
Gebyrer 400 319 400 317
Web-hotel 1.500 1.455 1.100 1.250
Bestyrelsesmøder 100 50 100 110
Telefon mm.(formand/holdledelse) 1.000 1.080 850 830
Revision 0 0 0 0
Generalforsamling 300 0 300 110
Fribonden 4.000 4.055 4.000 3.076
Indlæg til Fribonden 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 3.500 0 500 0
Kontorhold 500 140 500 200
Diverse+Gaver 500
1.192
500
525
Administration m.v. 13.300 9.047 10.250 7.330

Samlede udgifter: 48.625 43.463 49.125 39.514

Driftsresultat
Samlede indtægter 45.480 49.485 50.080 46.883
Samlede udgifter 48.625
43.463
49.125
39.514
Driftsresultat -3.145 6.022 955 7.369

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2018
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2017 32.827 25.458
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2018 6.022
7.369
Egenkapital pr. 31.12.2018 38.849 32.827

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 31.033 28.372
Kontant beholdning 1.441 3.130
Tilgodehavende 7.525
3.372
Aktiver i alt 39.999 34.874

Passiver
Kortfristet gæld -1.150
-2.047
Egenkapital pr. 31.12.2018 38.849 32.827

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 19. marts 2018

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet tilstede

Bjarne Røhder Knud Erik Helleshøj
(kasserer) (revisor)