Referat fra generalforsamlingen 13. juni 2021 Tilbage til forsidenÅrets generalforsamling blev på grund af Corona først afholdt 1. juni.

 1. Valg af dirigent
  Per Kühlmann blev valgt som dirigent.
  Han konstaterede, at datoen for GF grundet Corona ikke fulgte vedtægterne og spurgte, om nogen havde indvendinger mod dette. Det var ikke tilfældet. Endvidere konstaterede han, at generalformalingen var lovligt indkaldt via hjemmesiden. Han gav derefter ordet til Formand Ernst.

 2. Formandens beretning
  Ernst bød velkommen og bad først om et minuts stilhed for fire afdøde siden sidste generalforsamling: Jesper Holm, Knud-Erik Helleshøj, Jan Ejler og tidligere medlem Michael Rosenby.
  Året havde ikke budt på mange aktiviteter.
  Sidste års generalforsamling blev først gennemført i august 2020.
  Matchen mod Hvidovre blev afviklet med to måneders forsinkelse. Hele 18 spillere fra hver klub var mødt frem. Vi vandt 9 - 8 og fører nu 22-16 i det samlede regnskab.
  Det lykkedes at afvikle en EMT-turnering, dog kun over 5 runder. Vinder af A-gruppen blev Gisli med 4 point. B-gruppen vandtes af Hovhannes.
  Holdkampe var blevet udsat og til sidst droppet helt.
  Beretningen blev godkendt med applaus.

 3. Regnskab
  Bjarne R. fremlagde det reviderede regnskab, som sammen med budgettet for 2021 kan ses her. Budgettet viste balance, men der ville være et underskud på ca. 12.000 kr., hvis bestyrelsens forslag om et kontingentfrit første halvår blev vedlagt. Regnskabet blev ligeledes godkendt med applaus.

 4. Indkomne forslag
  Bjarne R. fremlagde på bestyrelsens vegne et forslag om kontingentfrihed for de aktive medlemmer i første halvår af 2021. Det blev vedtaget

 5. Valg
  Der var genvalg til formand Ernst og to bestyrelsesmedlemmer, Sten Bauers og Steen Schousboe. Endvidere nyvalg af Ernst som klubbens repræsentant i Foreningshuset, da Per Kühlmann ikke ønskede at forsætte.
  Zoran og Gisli blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter, og Ole Steffensen som revisorsuppleant.

 6. Eventuelt
  Ernst opfordrede klubbens medlemmer til at deltage i sommerturnerningen, startende d. 15 juni.

Bjørn
på basis af noter af Steen S

Opdateret 29. juli mht. formuleringen af Indkomne forslag