Referat fra generalforsamlingen 9. april 2023 Tilbage til forsiden


Efter et indledende bestyrelsesmøde blev årets generalforsamling afholdt den 4. april. Der var vist hele seks medlemmer til stede foruden bestyrelsen, og blandt dem Ole Steffensen, som blev valgt til dirigent.

Ole indledte med at bekendtgøre at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formand Ernst. Hans beretning kan læses andetsteds i Fribonden.

Det samme gælder kassererens gennemgang af regnskab og budget. Under "indkomne forslag" diskuterede forsamlingen et forslag af Hovhannes, som gik ud på at ændre vores traditionelle vinterturnering, også kaldet klubmesterskabet, til en turnering hvor man i seksmandsgrupper, inddelt efter rating, spillede dobbeltrundigt, altså med 10 runder i stedet for de nuværende syv. Forsamlingen vedtog at afprøve formen i næste års turnering.

Under punktet valg blev Gisli og Zoran, som begge allerede var indtrådt som suppleanter, valgt til bestyrelsen. Ny suppleant blev Ole Lergren.

Formanden mindede om Vestvoldturneringen, som i år arrangeres af os den 11. og 18. april. Man bedes hurtigst muligt melde sig til!

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.

Steen S

(ref.)