Vedtægter for Damhus Skakklub

 1. Klubbens navn er Damhus Skakklub, og den er stiftet d. 26. maj 2009 som en sammenslutning mellem den tidligere Rødovre Skakklub og den tidligere Vanløse Skakklub. Klubben er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

 2. Klubbens formål er at fremme og udbrede kendskabet til skakspillet. Medlemmerne samles til regelmæssige spilleaftener gennem året, hvor der bl.a. afholdes foredrag og en række interne turneringer.
  Det tilstræbes, at klubben vedligeholder en hjemmeside og udgiver et medlemsblad.

 3. Klubben er medlem af Københavns Skak Union (KSU) og dermed af Dansk Skak Union (DSU) og deltager i den af KSU/DSU arrangerede årlige holdturnering.
  Enhver, der er interesseret i skak, kan optages i klubben. Der betales et indskud ved indmeldelsen. Dette gælder også ved genindmeldelse.
  Til dækning af klubbens drift opkræves et halvårligt medlemskontingent. Kontingentets og indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 4. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i 1. kvartal, og den indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klublokalet og med personlig besked til hvert medlem (mail, klubblad eller på anden måde).
  Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg for en toårig periode af:
   ulige årstal: formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor
   lige årstal: kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer
   og for en etårig periode:
   to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.
   Genvalg kan finde sted.
  6. Eventuelt.
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel til hvert medlem, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 10 af medlemmerne indgiver skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden.

 6. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet gøres kendt for medlemmerne ved opslag i klubben, og det offentliggøres om muligt i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside.

 7. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bortset fra formand og kasserer konstituerer den sig selv. Den udpeger af sin midte en næstformand og en sekretær.
  Bestyrelsen vælger tillige (blandt sine medlemmer eller udenfor) turneringsledere for klubbens turneringer, en leder af holdturneringen, en materialeforvalter samt udvalg til særlige opgaver, når det skønnes hensigtsmæssigt. Den fastsætter i øvrigt indskuddet for deltagelse i klubbens turneringer.

 8. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter eget skøn, eller når et flertal i bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 9. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 10. Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Klubben kan meddele prokura. Klubbens midler anbringes - bortset fra en mindre kontant kassebeholdning - på konti i pengeinstitut lydende på klubbens navn.

 11. Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

 12. Kassereren fører en kassebog og fremlægger på bestyrelsesmøderne en oversigt over klubbens aktuelle økonomi. Kassereren udarbejder endvidere et årligt regnskab, der revideres forud for den ordinære generalforsamling af den valgte revisor. Revisoren har tillige ret til på selvvalgte tidspunkter at kontrollere kassebog og kassebeholdning.

 13. Bestyrelsen kan ved kontingentrestance slette et medlem, ligesom den kan ekskludere et medlem, der efter en advarsel undlader at følge bestyrelsens anvisninger.
  Dog kan medlemmet, indtil en måned efter at eksklusionen er meddelt, skriftligt over for bestyrelsen kræve beslutningen forelagt den førstkommende generalforsamling. I så fald kan eksklusionen ikke finde sted, før generalforsamlingen har tiltrådt den.

 14. På forslag fra bestyrelsen kan en generalforsamling beslutte, at klubben lægges sammen med en anden bestemt skakklub.
  Bestyrelsen skal sammen med forslaget om sammenlægning foreslå det påtænkte navn for den sammenlagte klub, ligesom den skal fremlægge forslag til vedtægter for den nye klub. Besluttes sammenlægningen af generalforsamlingen, overgår Damhus Skakklubs aktiver og passiver til den nye, sammenlagte klub.

 15. På bestyrelsens forslag kan klubbens opløsning finde sted, når to generalforsamlinger med ikke under en måneds mellemrum beslutter det. Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler KSU.
  Opløsningen kan dog ikke finde sted, hvis mindst 5 medlemmer stemmer imod, og der blandt disse kan dannes en ny reduceret bestyrelse.

Sidst ændret på generalforsamlingen 11. august 2020.